วันเสาร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โวย มทร.พระนครเปิดหลักสูตรไม่ผ่านสภาวิศวกร

เมื่อวันที่ 14 พ.ย. ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กลุ่มศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)พระนคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา ยื่นหนังสือถึง นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ร้องเรียนหลักสูตรวิศวกรรมโยธา มทร.พระนคร ไม่ผ่านการรับรองจากสภาวิศวกร โดยนายอนุศักดิ์ พรเกียรติศักดิ์ ตัวแทนกลุ่มศิษย์เก่าฯ กล่าวว่า ต้องการให้ ศธ.แก้ปัญหา เพราะ มทร.พระนคร เปิดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมโยธาตั้งแต่ปี 2553 แต่หลังสำเร็จการศึกษาไม่สามารถขอสอบใบประกอบวิชาชีพวิศวกรจากสภาวิศวกรได้ เนื่องจากหลักสูตรดังกล่าวเปิดสอนก่อนได้รับการอนุมัติจากสภาวิศวกร และนับตั้งแต่เปิดสอนในหลักสูตรดังกล่าวมา 8 ปี หลักสูตรก็ยังไม่ผ่านการรับรองจากทางสภาวิศวกร จนถึงขณะนี้มีนักศึกษาจบไปแล้ว 4 รุ่น แต่ยังไม่มีคนใดที่สามารถขอสอบใบประกอบวิชาชีพได้

ด้าน รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมทร.พระนคร กล่าวว่า ไม่ได้นิ่งนอนใจ ยอมรับว่าหลักสูตรดังกล่าวยังไม่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกร เนื่องจากได้เปลี่ยนแปลงหลักสูตรจากปี การศึกษา 2553 มาเป็นหลักสูตรปีการศึกษา 2559 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสภาวิศวกร อย่างไร ก็ตาม ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภาวิศวกร และเมื่อผ่านการพิจารณาแล้วจะไม่มีปัญหาอย่างแน่นอน ส่วนการเยียวยานักศึกษาจะเปิดให้นักศึกษาที่จบไปแล้ว 3 รุ่น มาเรียนเพิ่มเติมหน่วยกิตในบางวิชา โดยมหาวิทยาลัยจะรับผิดชอบค่าใช้จ่าย เพื่อให้เด็กมาเรียนเพิ่มหน่วยกิตจนครบหลักสูตรตามที่สภาวิศวกรกำหนด.

ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กลุ่มศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)พระนคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา 15 พ.ย. 2560 00:01 15 พ.ย. 2560 00:01 ไทยรัฐ