วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สกอ.ชี้ข้อมูลเทียบวุฒิบาลียังไม่พอ

นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า จากการประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 13 พ.ย. ที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางการพัฒนาศักยภาพประธานกลุ่มฯ และผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ ทั้งนี้ จะหารือกับทางกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพื่อนำหลักสูตรการอบรมของ ศธ. มาใช้อบรมกำหนดเริ่มอบรมในปีงบประมาณ 2561 นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้หารือถึงความคืบหน้าการเสนอร่าง พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม ซึ่งหลังจากที่มีการเสนอชี้แจงหลักการและเหตุผลในการขอเทียบวุฒิการศึกษาบาลี กับวุฒิปริญญาตรีถึงปริญญาเอก ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แล้ว ทาง สกอ.ได้แจ้งกลับมาว่า ข้อมูลดังกล่าวยังไม่เพียงพอ และทางคณะอนุกรรมการจัดทำร่าง พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม ได้ทำเรื่องชี้แจงกลับไปอีกครั้งแล้ว ขณะเดียวกันจะนำข้อติดขัดในการเสนอร่าง พ.ร.บ.นี้ เข้าหารือกับพระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำฯ กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ในฐานะแม่กองบาลีสนามหลวง และพระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธฯ กรรมการ มส. ในฐานะแม่กองธรรมสนามหลวงด้วย.