วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กฎหมายที่บริสุทธิ์ยุติธรรม

กฎหมายที่บริสุทธิ์ยุติธรรม

โดย หมัดเหล็ก
15 พ.ย. 2560 05:11 น.
  • Share:

พัชรวาท วงษ์สุวรรณ

ความเห็นเกี่ยวกับการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่มี พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ สนช.เป็นประธานกรรมการและมี พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ อดีต ผบ.ตร.และ พล.ต.ท.บุญเรือง ผลพาณิชย์ สนช.เป็นกรรมการด้วยนั้น ถูกครหาว่าเป็นการไม่เหมาะสมเพราะเคยถูก ป.ป.ช.สอบสวน คงต้องแยกประเด็นให้ชัดเจน ซึ่งกรณีนี้ พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธาน ป.ป.ช. ได้ให้รายละเอียดว่าเป็นคนละเรื่องกับการตั้งเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญฯที่มีบทบาทหน้าที่การทำงานโดยตรง ในฐานะ สนช. รวมทั้งกรณีนี้ ยังไม่มีการชี้มูลความผิดหรือมีการพิพากษาลงโทษ จึงยังถือว่ายังเป็น ผู้บริสุทธิ์ ทั้งทางนิตินัยและพฤตินัย

การแยกแยะ ความบริสุทธิ์ ทางกฎหมายหรือความบริสุทธิ์ยุติธรรมทางกฎหมาย อันที่จริงแล้วไม่ใช่อยู่ที่การพิจารณากฎหมายอย่างเคร่งครัด แต่อยู่ที่ จิตบริสุทธิ์ ในการบังคับใช้กฎหมายมากกว่า ยกตัวอย่างมีหนังสือร้องเรียนถึง คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ขอให้ ผู้ว่าการ สตง.และ คตง. ชุดเดิม ตรวจสอบความไม่ชอบมาพากลในการทำหน้าที่ของ ป.ป.ช.ชุดเดิม ที่นำเงินงบประมาณแผ่นดินไปจ่ายค่าจ้างให้ สภาทนายความ ฟ้องคดีต่างๆ ซึ่งผู้ร้องเห็นว่า ไม่ชอบด้วย พ.ร.บ.ตรวจเงินแผ่นดินและ พ.ร.บ.ทนายความ รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับ ประมวลจริยธรรม เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อการใช้งบประมาณแผ่นดิน

ปรากฏว่าเรื่องนี้มีการร้องเรียนหลายครั้งมีหนังสือร้องเรียนประกอบด้วยเหตุผลอ้างอิง จำนวนไม่น้อยกว่า 25 ฉบับ ซึ่งในจำนวนนี้ และมีหนังสือที่ พิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการ สตง.ทำความเห็นว่า การออกระเบียบของ ป.ป.ช.ว่าด้วยการแต่งตั้งทนายความและการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายและเงินรางวัล ขัดกับ พ.ร.บ.ป.ป.ช. พ.ศ.2542 และ พ.ร.บ.ทนายความ พ.ศ.2528 เข้าใจว่า คำวินิจฉัยดังกล่าวเป็น การใช้ดุลพินิจที่อยู่บนรากฐานของความสมเหตุสมผล หากเป็นการใช้ดุลพินิจตาม อำเภอใจ เกินขอบเขตของกฎหมาย ก็จะเป็นการใช้ดุลพินิจผิดกฎหมาย มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาที่เคยมีคำพิพากษาเป็นฎีกาไว้แล้ว

ผู้ร้องได้ขอให้ คตง.ชุดปัจจุบัน ได้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและชี้แจงต่อสาธารณชนได้ทราบความจริงและเปิดเผยผลการพิจารณาโดยละเอียดของ ป.ป.ช. ตามที่ได้จัดส่งรายละเอียดให้กับ สตง. ได้ทราบเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานทางกฎหมาย เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน

ประเด็นของเรื่องนี้อยู่ที่ ความบริสุทธิ์ ในการบังคับใช้กฎหมาย เพราะกฎหมายเป็นแค่เครื่องมือที่จะทำให้สังคมอยู่ภายใต้กติกาเดียวกันอย่างมีความสุข ความสำคัญจึงอยู่ที่ คนบังคับใช้กฎหมาย ว่ามีเจตนาเช่นไร

ถ้าเป็นเจตนาที่ บริสุทธิ์ เที่ยงธรรม แล้ว การบังคับใช้กฎหมายก็จะเกิดประโยชน์กับประชาชนและประเทศอย่างสูงสุด กรอบของ ความยุติธรรม จะเป็นเครื่องมือที่สำคัญของ กระบวนการยุติธรรม มากกว่า ตัวบทกฎหมาย ที่เป็นเพียงกติกาเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับความยุติธรรมด้วยแล้ว

เรื่องนี้จึงต้องมีคำตอบที่โปร่งใสให้กับสังคมด้วย.

หมัดเหล็ก

mudlek@thairath.co.th

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้