วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มูลนิธิไทยรัฐ จัดสัมมนาครู ร.ร.ภาคอีสาน มุ่งสร้างเยาวชนเป็นพลเมืองดี

"มูลนิธิไทยรัฐ" นำคณะกรรมการลงพื้นที่อีสาน จัดสัมมนาครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ในเขตพื้นที่ภาคอีสาน เพื่อมุ่งสร้างลูกศิษย์ เยาวชน ให้เป็นพลเมืองดีของสังคม...


เมื่อวลา 08.00 น. วันที่ 12 ต.ค. 60 ที่โรงแรมไอโฮเต็ล จ.ขอนแก่น มูลนิธิไทยรัฐ ได้จัดอบรมสัมมนาความเป็นพลเมืองดี แก่ครูในสังกัดโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ในพื้นที่ ภาคอีสาน โดยมี นายมานิจ สุขสมจิตร บรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ในฐานะกรรมการมูลนิธิไทยรัฐ เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมด้วย นายวิเชน โพชนุกุล เลขาธิการมูลนิธิไทยรัฐ นายสวาท ขนานใต้ นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา รศ.ดร.ธีระชัย ธนานันต์ กรรมการสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นางจิรา จิตชาญวิชัย ข้าราชการบำนาญวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ อดีตครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา พร้อมผู้บริการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ในพื้นที่ภาคอีสาน 27 โรงเรียน ครูในสังกัดโรงเรียนไทยรัฐวิทยา รวม 80 คน เข้ารับการอบรม


ทั้งนี้ นายมานิจ สุขสมจิตร ประธานเปิดการสัมมนา กล่าวว่า พันธกิจของคณะครูในโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทุกคน คือ การอบรมสั่งสอนให้ลูกศิษย์เป็นคนดี มีคุณธรรม ให้เด็กๆ ในโรงเรียนไทยรัฐวิทยาสามารถนำพาชีวิตของตนไปสู่ความสงบสุข มีกิริยามารยาทที่ดี มีความนอบน้อม และเคารพผู้อื่น ซึ่งโรงเรียนไทยรัฐวิทยาของเรามีจุดเด่นอยู่ 2 ประการคือ การสอนให้เด็กรู้เท่าทันสื่อ ในหลักสูตรสื่อมวลชนศึกษา และหลักสูตรวิชาความเป็นพลเมืองดี เมื่อเราได้คนดีแล้ว การเป็นคนเก่งก็จะตามมา และจุดมุ่งหวังทั้งสองประการนี้จะไม่ประสบความสำเร็จ หากครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยาไม่ลงมือปฏิบัติ และสั่งสอนเด็กอย่างจริงจัง

ซึ่งการอบรมครั้งนี้วิทยากรมีแนวทางที่จะชี้แนะให้คณะครูนำไปปฏิบัติ พร้อมกับให้คณะครูนำผลงานความสำเร็จที่เกิดขึ้นในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา มาเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน หลักการสอนให้เยาวชนเป็นพลเมืองดีนั้น ต้องให้เยาวชนตื่นที่จะเรียนรู้ ให้เยาวชนรู้จักรับผิดชอบต่อตนเอง ให้เยาวชนรู้หน้าที่ในการปฏิบัติตน เคารพสิทธิ์ของผู้อื่น และมีจิตอาสาต่อสังคม เชื่อว่าสิ่งที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยาได้ทำในวันนี้ จะส่งผลดีต่อสังคมในวันหน้าสืบไป.

"มูลนิธิไทยรัฐ" นำคณะกรรมการลงพื้นที่อีสาน จัดสัมมนาครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ในเขตพื้นที่ภาคอีสาน เพื่อมุ่งสร้างลูกศิษย์ เยาวชน ให้เป็นพลเมืองดีของสังคม...
 12 ต.ค. 2560 19:00 12 ต.ค. 2560 19:54 ไทยรัฐ