วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรมการขนส่งทางบก รับรางวัล ก.พ.ร. ต่อเนื่องเป็นปีที่ 15!!!

กรมการขนส่งทางบก รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ จากสำนักงาน ก.พ.ร. ต่อเนื่องเป็นปีที่ 15!!! ในปี 2560 ได้รับรางวัลจาก “โครงการมั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS” รางวัลการพัฒนาการบริการ ระดับดีเด่น และ “ระบบรายงานผลการตรวจสภาพรถผ่านทางสารสนเทศ (Inspection Online) และกำกับดูแลสถานตรวจสภาพรถ ด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)” รางวัลพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก เข้ารับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 จาก นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนอย่างเป็นเลิศต่อเนื่องติดต่อกันเป็นปีที่ 15 ตั้งแต่ปี 2546-2560 รวมทั้งสิ้น 81 รางวัล เฉพาะปี 2560 กรมการขนส่งทางบกได้รับรางวัล จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลการพัฒนาการบริการ ระดับดีเด่น จากผลงาน “มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS” และรางวัลพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง จากผลงาน “ระบบรายงานผลการตรวจสภาพรถผ่านทางสารสนเทศ (Inspection Online) และกำกับดูแลสถานตรวจสภาพรถด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)”

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า สำหรับโครงการ “มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS” เป็นโครงการเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนนด้วยเทคโนโลยี GPS Tracking และระบบบ่งชี้ผู้ขับรถ เพื่อติดตามการเดินรถ ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ 25 มกราคม 2559 โดยกำหนดให้รถโดยสารสาธารณะทุกประเภท และรถลากจูงต้องติดตั้งภายในปี 2560 รถบรรทุกตั้งแต่สิบล้อขึ้นไปประเภทไม่ประจำทางต้องติดตั้งภายในปี 2561 ประเภทส่วนบุคคลต้องติดตั้งภายในปี 2562 โดยมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน Online แบบ Real-time ผ่านศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ส่วนกลาง และศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ในส่วนภูมิภาค ทั้ง 76 จังหวัด ทำหน้าที่ในการติดตามการเดินรถตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ประชาชนผู้ใช้บริการยังสามารถมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการผ่าน Application : DLT GPS และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถเชื่อมโยงระบบเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง เช่น การติดตั้งและเชื่อมโยงระบบของรถพยาบาลและรถกู้ชีพฉุกเฉิน รถแท็กซี่ตามโครงการ TAXI OK และ TAXI VIP รวมถึงรถตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้ติดตั้ง GPS Tracking

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวต่อไปว่า ระบบรายงานผลการตรวจสภาพรถผ่านทางระบบสารสนเทศ (Inspection Online) และกำกับดูแลสถานตรวจสภาพรถด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เป็นส่วนหนึ่งของโครงการยกระดับมาตรฐานวิศวกรรมยานยนต์เพื่อความปลอดภัยในระดับสากล ดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557-2560 โดยเริ่มใช้ระบบรายงานผลการตรวจสภาพรถผ่านทางสารสนเทศ (Inspection online) พร้อมจัดตั้งศูนย์ตรวจสอบการดำเนินการของสถานตรวจสภาพรถทั้งจากข้อมูลการรายงานผ่านทางสารสนเทศ และจากกล้อง CCTV ที่ติดตั้งอยู่ ณ สถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) และล่าสุด ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2559 เป็นต้นมา ได้เชื่อมโยงข้อมูลผลการตรวจสภาพรถทั้งหมดกับระบบงานทะเบียนและภาษี Online แบบ Real time สามารถตรวจสอบสถานะการตรวจสภาพรถจากระบบ และให้บริการชำระภาษีรถประจำปีได้ทันที โดยไม่ต้องตรวจสอบเอกสารเพิ่มเติม ทั้งยังสามารถตรวจสอบผลการตรวจสภาพรถผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่ http://view.inspection.in.th ได้ด้วยตนเอง และภายในปี 2560 อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดตั้งศูนย์ควบคุมระบบตรวจสภาพรถ Vehicle Inspection Control Center: VICC ทุกสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ โดยทั้งหมดจะเชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์ VICC กลาง ที่สำนักวิศวกรรมยานยนต์ เพื่อสร้างมาตรฐานการทำงานเดียวกัน เชื่อมโยงทั้งระบบที่ประชาชนสามารถเชื่อมั่น ไว้วางใจได้อย่างแท้จริงกรมการขนส่งทางบก รับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ จากสำนักงาน ก.พ.ร. ต่อเนื่องเป็นปีที่ 15!!! ในปี 2560 ได้รับรางวัลจาก “โครงการมั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS” รางวัลการพัฒนาการบริการ ระดับดีเด่น.... 12 ก.ย. 2560 14:28 12 ก.ย. 2560 18:49 ไทยรัฐ