วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปปร.21 (ต่อ)

โดย ซี.12

หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 21 ทั้งคนในภาครัฐคือ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ตุลาการ อัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน วันนี้เป็นชุดสุดท้าย

101.นายสกล ถาวรกาญจน์ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายสื่อสารองค์กรสถานีวิทยุ สวพ.FM.91 บจก.วิไลเซ็นเตอร์แอนด์ซันส์ 102.นายสงกานต์ อัจฉริยะทรัพย์ ผู้ดำเนินการรายการคลายทุกข์ชาวบ้าน อัมรินทร์ทีวีช่อง 34 103.นางสมจิตต์ ธีระชุติกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักทรัพยากรบุคคล บมจ.ทีโอที 104.นายสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 105.นายสมพงษ์ ชัยโอภานนท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญรักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย 106.นางสมศรี วัฒนไพศาล อธิบดีอัยการภาค 7 107.พลตำรวจตรีสมศักดิ์ โอภาสเจริญกุล ที่ปรึกษามูลนิธิชุมชนคนรักถิ่น ตำบลตลาดจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 108.นายสมาน สุทธิพงษ์เกษตร กรรมการผู้จัดการ บจก.พรีไซซ์ ซิสเท็ม แอนด์โปรเจ็ค 109.นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 110.นายสังคม เมฆอรุณลักษณ์ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

111.นายสัณฑศักย์ รัศมีรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านบรรษัทสัมพันธ์ บจก.เครือเจริญโภคภัณฑ์ 112.นายสาทร โตโพธิ์ไทย ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก 113.นายสิทธิศักดิ์ อุดมชัยรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บจก.นิวอินเตอร์เนชั่นแนลเยนเนอรัล 114.นายสุชาติ ดวงทวี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.สามารถเทลคอม 115.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาใจ โล่ห์วนิชชัย รองอธิการบดีฝ่ายงบประมาณและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 116.พลตำรวจโทสุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 117.นางสุนีย์ สอนตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 118.นางสุเนตร คุณานันทกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย 119.นายสุพล จุลใส นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร 120.นางสุพัตรา บุศรากุล ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส บมจ.ล็อกซเล่ย์

121.นายสุรชัย อัชญาวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บจก.เค.ทรัค บอดี้ 122.พลตำรวจตรีสุรเชษฐ์ หักพาล ผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ 123.นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 124.นายสุรินทร์ ชลพัฒนา อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 6 125.นายสุริยา แสงพงค์ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ 126.นายสุรีย์ จรูญศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพลังงานและแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 127.นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 128.พลตำรวจเอกสุวิระ ทรงเมตตา สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 129.นายแสนผิน สุขี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ 130.นางสาวหนึ่งฤทัย เสือทับ กรรมการบริหาร บจก.พี โอ เอฟ แปซิฟิค

131.นายอดิศร นุชดำรงค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 132.นายอดุลย์ ขันทอง ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา 133.นายอธิป จิตต์สำเริง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา 134.นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา 135.พลตำรวจตรีอภิชัย ศรีโสภิต ผู้บังคับการศูนย์บริการทางการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 136.นายภิชาต วิชัยยะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บจก.อินวิซิเบิ้ลแฮนด์ 137.นางอรจรรยา จันทวรสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บจก.รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ 138.นางสาวอุรวี เงารุ่งเรือง รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ 139.นายเอกชัย วงศ์วรกุล กรรมการรองเลขาธิการ หอการค้าไทย 140.นายเอนก ธีระวิวัฒน์วิชัย ที่ปรึกษา 10 และรักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.ท่าอากาศยานไทย

รวมภาครัฐในราว 80 คนและจากภาคเอกชน ราว 60 คน มีผู้เข้าเรียนทั้งสิ้น 140 ราย.

“ซี.12”

หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 21 ทั้งคนในภาครัฐคือ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ตุลาการ อัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน วันนี้เป็นชุดสุดท้าย 12 ก.ย. 2560 09:56 12 ก.ย. 2560 11:08 ไทยรัฐ