วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผอ.ร.ร.เกษียณ

โดย ซี.12

สิ้นปีงบประมาณนี้มีผู้อำนวยการโรงเรียนดังๆหลายแห่งถึงคราวต้องเกษียณอายุราชการ จึงขอทำบันทึกถึงท่านผู้มีคุณูปการในวงการศึกษาโดยเฉพาะในระดับมัธยมศึกษา

ครั้นจะรวบรวมมาเสนอทั่วประเทศก็มีจำนวนมากเกินกำลังจึงขอกำหนดขอบเขตเอาเฉพาะในพื้นที่ส่วนกลางดังนี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 นายสุรพงศ์ งามสม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนายโรง นายภูรี สุวรรณทัต ผู้อำนวยการโรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นางสาวไพวัลย์ เหล็งสุดใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดระฆัง นางศิริพันธุ์ พรหมพินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร นางสาวสุคนธา อรุณภู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แถมด้วยรองผู้อำนวยการคือนายมานิตย์ แก้วปู่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนวลนรดิศ นางดารณี พลชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต มัธยม นางสาวสุรีรัตน์ เอี่ยมกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี นางปนัดดา มีสมบัติงาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี

นางณัชญากาญจน์ ศิวัตม์ธรรมธร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ นายสำราญ เพียรดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชบพิธ นายพินิจ เพ็ชรดารา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา นายจำรัส กลิ่นหอม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา นายสุริยะ ทวีบุญญาวัตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ นางอาภาวรรณ ไชยวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย นางสมปอง เอี่ยววงศ์เจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต มัธยม นายอลงกรณ์ นิยะกิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริย์ นายวิมล ใจแจ้ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก

นายสุรชัย อนุมาศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม นายวิชัย จันทวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน นางลัดดาวรรณ โควาเจริญธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน นางศุภวรรณ สุทธิมานะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ นางกัลญา ยอดดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ นายศรไชย สาริกะวณิช รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา นางสาววรรณณี ภาณุวัฒน์สุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย นายภูมิ ทุ่งโชคชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย นายสุจิต เหลาสุภาพ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี นางผ่องพรรณ จอมศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 นายชาญพงค์วิช คันศรวิสิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2 นายสุนันทวิทย์ พลอยขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธิวราราม นาย ปราโมทย์ มะโนปา ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ นายพชรพงศ์ ตรีเทพา ผู้อำนวยการโรงเรียนสารวิทยา นางวรรฒกา ปานเกิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ กรุงเทพมหานคร นางสมคิด ปูชิตเสถียร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสารวิทยา นายโกวิท มาตย์สาลี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา

นางสาวธัญญวรรณ แจ่มจำรัส รอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา นางรตพา จั่นประดับ รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน นางยุวนุช ไชยพฤกษ์กุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย นางส่งศิริ จิตตะวนิช รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ นายมนูญ พรชนะรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ นางบุญสม เดชธรรมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์ฯ นายธนากร พัฒนครู รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์ฯ นางวาณี ชูพิพัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์ฯ

นายไพรัช สร้อยอัมพรกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี นายสุชาติ วงศ์ยงศิลป์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง นางเพ็ญแข วัฒนสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง นายเรวัช สำลีอ่อน รองผู้อำนวยการโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา นายชัยวุฒ ศรีอักษร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางกะปิ นายพิสิษฐ ภู่รอด รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิริรัตนาธร

เรือจ้างลำใหญ่ที่รับส่งเด็กมายาวนานเทียบท่าเป็นการถาวรแล้ว.

“ซี.12”

11 ส.ค. 2560 12:21 11 ส.ค. 2560 15:14 ไทยรัฐ