วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปทุมธานีหารือ กทม. ร่วมทำผังเมืองใหม่

นางประภาพรรณ จันทร์นวล รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. เปิดเผยว่า สำนักผังเมืองได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาเมืองร่วมกันระหว่างจังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 15 ส.ค. เวลา 13.00-16.00 น. ที่โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากส่วนราชการระดับจังหวัด หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอิสระ สมาคมวิชาชีพ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และผู้แทนภาคประชาชน ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะได้แลกเปลี่ยนข้อเท็จจริง สภาพปัญหา และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเมือง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นโยบาย และทิศทางด้านผังเมืองที่สอดคล้องกันอย่างมีเอกภาพระหว่างสองจังหวัด โดยจะนำผลการประชุมมาประมวลเป็นข้อมูลในการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่.

นางประภาพรรณ จันทร์นวล รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กทม. เปิดเผยว่า สำนักผังเมืองได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาเมืองร่วมกันระหว่างจังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานคร 11 ส.ค. 2560 01:12 11 ส.ค. 2560 01:12 ไทยรัฐ