วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อัดร่าง ก.ม.คุ้มครองสวัสดิภาพครอบครัว

เมินดูแลผู้ถูกกระทำ-ผลิตซ้ำความรุนแรง ขัด ม.77 ไร้การมีส่วนร่วม

เมื่อวันที่ 10 ส.ค.ในเวทีเสวนา “รื้อร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว : เสียงจากผู้ถูกกระทำและภาคสังคม” น.ส.อุษา เลิศศรีสันทัด ผอ.มูลนิธิผู้หญิง กล่าวว่า ตามที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้จัดทำร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว พ.ศ. ... เพื่อใช้แทน พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 ที่บังคับใช้อยู่ พบว่าร่างที่จัดทำขึ้น ใหม่เน้นรักษาความสัมพันธ์อันดีของครอบครัว ขณะที่ให้โอกาสผู้กระทำความรุนแรงมากขึ้น โดยเน้นการไกล่เกลี่ย แต่ไม่ได้ทำให้ผู้กระทำรู้สึกผิดเพื่อปรับปรุงพฤติกรรม ทั้งที่เป็นความผิดอาญา ทั้งไม่มีการติดตามผล ทำให้ผู้ถูกกระทำต้องเผชิญแก้ปัญหาด้วยตนเอง หัวใจสำคัญการดูแลคุ้มครองสวัสดิภาพผู้ถูกกระทำกลับหายไป เหมือนปล่อยเกียร์ว่างแล้วให้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวของ สค.ไปดูแล ไกล่เกลี่ย ซึ่งกังวลว่าจะนำไปสู่ความรุนแรงเพิ่มขึ้น เครือข่ายที่ทำงานด้านผู้หญิง เด็ก และครอบครัวได้เสนอ สค.ทบทวนแล้ว

แต่ก็ไม่ได้รับการพิจารณา ขณะนี้ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวอยู่ในขั้นการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งเครือข่ายก็ได้ไปยื่นขอให้ทบทวนอีกเมื่อวันที่ 2 มิ.ย.ที่ผ่านมา จากนี้คงต้องส่งเสียงดังๆถึงรัฐบาลให้ยับยั้งเพื่อทบทวน เพราะเป็นกฎหมายที่ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่สามารถคุ้มครองผู้ประสบปัญหาได้จริง และไม่มีความชัดเจนในทางปฏิบัติ อีกทั้งขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 77 เพราะเปิดรับฟังความคิดในวงแคบมาก

ด้าน รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล จากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล กล่าวว่า หลายมาตราในร่าง พ.ร.บ.เป็นการผลิตซ้ำความรุนแรง ละเมิดหลักการสิทธิขั้นพื้นฐานที่สำคัญ ส่วน ดร.วราภรณ์ แช่มสนิท ผู้จัดการแผนงานสุขภาวะผู้หญิง สมาคมเพศวิถีศึกษา กล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้วางระบบงานให้รวมศูนย์การทำงานที่ สค. ขณะนี้นางฐานิชชา ลิ้มพานิช ผู้จัดการมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว ระบุว่า ในร่างให้ความสำคัญเรื่องการจดทะเบียนสมรสและการหย่า แต่ไม่ได้เน้นแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่แท้จริง

พ.ต.อ.หญิง ปวีณา เอกฉัตร จากชมรมพนักงานสอบสวนหญิง กล่าวว่า บทบาทเจ้าหน้าที่ตำรวจตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้กระทำความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 เดิมให้อำนาจดูแลคุ้มครองผู้ถูกกระทำอย่างทันท่วงที แต่ร่างใหม่กลับลดบทบาท.

ในเวทีเสวนา “รื้อร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว : เสียงจากผู้ถูกกระทำและภาคสังคม” น.ส.อุษา เลิศศรีสันทัด ผอ.มูลนิธิผู้หญิง กล่าวว่า ตามที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 11 ส.ค. 2560 01:07 11 ส.ค. 2560 01:07 ไทยรัฐ