วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คลังโอ่! ยอดเบิกจ่ายภาครัฐพุ่ง 82.24%

นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง เปิดเผยถึงผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2559-31 ก.ค.2560 (รวม 10 เดือน) ว่า เบิกจ่ายได้ 2,247,601 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 2,733,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น 82.24% แบ่งเป็นรายจ่ายประจำเบิกจ่ายแล้ว 1,954,339 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 2,184,128 ล้านบาท ขณะที่รายจ่ายลงทุน (ไม่รวมงบกลาง) เบิกจ่ายแล้ว 292,261 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 464,226 ล้านบาท โดยมีการก่อหนี้แล้ว 386,610 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 2.02%

ทั้งนี้ ในส่วนของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2560 เบิกจ่ายแล้ว 81,655 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณเพิ่มเติม 190,000 ล้านบาท แบ่งเป็นรายจ่ายประจำ เบิกจ่ายแล้ว 75,693 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณเพิ่มเติม 104,790 ล้านบาท และรายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายแล้ว 5,962 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณเพิ่มเติม 85,210 ล้านบาท สำหรับเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี เบิกจ่ายแล้ว 184,973 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 276,529 ล้านบาท และก่อหนี้แล้ว 239,929 ล้านบาท ขณะที่การเบิกจ่ายมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ เบิกจ่ายแล้ว 48,217 ล้านบาท ของวงเงิน 52,807 ล้านบาท แบ่งเป็นมาตรการกระตุ้นจากงบกลางปี 2559 วงเงิน 23,000 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 20,282 ล้านบาท ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร 21,711 ล้านบาท ซึ่งก่อหนี้แล้ว 20,670 ล้านบาท ส่วนผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท ของงบประมาณ 2560 เบิกจ่ายแล้ว 27,935 ล้านบาท ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร 31,096 ล้านบาท ซึ่งก่อหนี้แล้ว 29,178 ล้านบาท.

นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง เปิดเผยถึงผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2559-31 ก.ค.2560 (รวม 10 เดือน) ว่า เบิกจ่ายได้ 2,247,601 ล้านบาท 11 ส.ค. 2560 00:21 11 ส.ค. 2560 01:36 ไทยรัฐ