วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สนช.ถกลับผ่านฉลุย 7 กก.คตง.พร้อมเห็นชอบ 'เข็มชัย' นั่ง อสส.

สนช.มติฉลุยเห็นชอบ 7 กรรมการ คตง.ขณะที่ "สรรเสริญ" ลุ้นหืดขึ้นคอ ได้คะแนนน้อยสุด หลังประชุมลับกว่า 2 ชั่วโมง ถกหนักปมร้องเรียน พร้อมเห็นชอบ "เข็มชัย" นั่ง อสส.

เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 60 ที่รัฐสภา มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่มี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช.คนที่หนึ่ง เป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคล ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) จำนวน 7 ตำแหน่ง โดย พล.อ.อู้ด เบื้องบน ประธานคณะกรรมการวิสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลที่บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) ได้รายงานผลการตรวจสอบต่อที่ประชุม ทั้งในส่วนเปิดเผยและรายงานลับแล้ว ที่ประชุมได้ลงคะแนนเลือกกรรมการ คตง. จำนวน 7 คน ประกอบด้วย คือ

1. นางยุพิน ชลานนท์นิวัฒน์ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็น คตง.ด้านการตรวจเงินแผ่นดิน ด้วยคะแนน 188 ต่อ 21 ไม่ลงคะแนน 5 2. นายพิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ด้วยคะแนน 206 ต่อ 4 ไม่ลงคะแนน 4 3. นางอรพิน ผลสุวรรณ์ สบายรูป อ.ประจำคณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ เป็น คตง.ด้านกฎหมาย ด้วยคะแนน 203 ต่อ 8 ไม่ลงคะแนน 3 4. น.ส.จินดา มหัทธนวัฒน์ ที่ปรึกษากรรมการ ป.ป.ช. เป็น คตง.ด้านบัญชี ด้วยคะแนน 205 ต่อ 6 ไม่ลงคะแนน 3 5. พล.อ.ชนะทัพ อินทามระ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น คตง.ด้านการตรวจสอบภายใน ด้วยคะแนน 201 ต่อ 5 ไม่ลงคะแนน 8 6. นายวีระยุทธ ปั้นน่วม รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เป็น คตง.ด้านการเงินการคลัง ด้วยคะแนน 195 ต่อ 15 ไม่ลงคะแนน 4 และ 7. นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการกรรมการ ป.ป.ช.เป็น คตง.ด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจเงินแผ่นดิน ด้วยคะแนน 166 ต่อ 36 ไม่ลงคะแนน 12

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมลับเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 7 คน เป็นที่น่าสังเกตว่าใช้เวลาค่อนข้างมากกว่าปกตินานถึง 2 ชั่วโมงครึ่ง โดยเฉพาะกรณีของ นายสรรเสริญ ซึ่งสมาชิก สนช.ได้ซักถาม และติดใจถึงการร้องเรียนไปยัง สตง. เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้งบประมาณในการจ้างสภาทนายความสูงเกินไป ซึ่งปรากฏว่าจากข้อเท็จจริง เป็นการใช้จ่ายงบประมาณก่อนที่ นายสรรเสริญ จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการ ป.ป.ช. แต่อย่างไรก็ตาม ก็ยังส่งผลให้นายสรรเสริญได้รับคะแนนน้อยที่สุด แต่ถือว่าได้รับเลือกเป็นกรรมการ คตง.เนื่องจากผู้ที่ได้รับเลือกจะต้องได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมด คือ 125 เสียงขึ้นไป

นอกจากนี้ ที่ประชุม สนช.ยังได้ลงมติให้ความเห็นชอบให้ นายเข็มชัย ชุติวงศ์ รองอัยการสูงสุด เป็นอัยการสูงสุด ด้วยคะแนน 198 งดออกเสียง 5 ไม่ลงคะแนน 1 ทั้งนี้ก่อนการลงคะแนนคณะกรรมการวิสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคล ที่บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นอัยการสูงสุด ได้รายการผลการตรวจสอบประวัติฯ ต่อที่ประชุมทั้งเปิดเผย และรายงานลับ

สนช.มติฉลุยเห็นชอบ 7 กรรมการ คตง.ขณะที่ "สรรเสริญ" ลุ้นหืดขึ้นคอ ได้คะแนนน้อยสุด หลังประชุมลับกว่า 2 ชั่วโมง ถกหนักปมร้องเรียน พร้อมเห็นชอบ "เข็มชัย" นั่ง อสส. 10 ส.ค. 2560 16:49 10 ส.ค. 2560 17:09 ไทยรัฐ