วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ร.ร.ไทยรัฐวิทยา33 เข้าร่วมโครงการวิถีพุทธ ปลูกฝังคุณธรรมให้นักเรียน

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 โชว์นำความเป็นพลเมืองดีศรีไทยรัฐ ปลูกฝังค่านิยมด้านคุณธรรม จริยธรรม แสวงหาความรู้ สิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นกับนักเรียน พัฒนาเสริมสร้างฝึกฝนปฏิบัติเป็นกิจนิสัย และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน...

วันที่ 10 ส.ค. 60 พระครูสังฆรักษ์ปัญญาพล ปญญาพโล ประธานคณะกรรมการประเมิน พระปลัดบรรจง วิสารโท พระนิเทศวิถีพุทธ พระปลัดสุพล อาภาษโร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย นายแจ่ม ธาราวร ข้าราชการบำนาญ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 8 จำนวน 100 โรงเรียนจากทั่วประเทศ โดยมี ดร.เกษม กันทาหอม ผอ.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคีเครือข่ายต่างๆ ได้ให้การต้อนรับพระนิเทศวิถีพุทธ ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 บ้านทุ่งพร้าว อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

นางสาวรังสิมา พิกุลงาม อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิถีพุทธ นำเสนอข้อมูลวีดิทัศน์การดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธอัตลักษณ์ 29 ประการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 บ้านทุ่งพร้าว เปิดทำการสอน 3 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมตอนต้น มีห้องเรียนคู่ขนานสำหรับผู้พิการออทิสติก จำนวน 1 ห้อง มีนักเรียนทั้งหมด 502 คน เป็นนักเรียนชาย 255 คน นักเรียนหญิง 247 คน มีนักเรียนพักนอน 221 คน จำนวนบุคลากร 38 คน โดยมี ดร.เกษม กันทาหอม เป็นผู้อำนวยการ มีผลงานระดับดีเด่น ได้รับรางวัล MOR AWARDS ปีการศึกษา 2557 ระดับดีเด่นประเภทบุคคลสาขาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ด้านโรงเรียน อาทิเช่น ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงการคัดเลือกระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 จากสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2559 และรางวัลยอดเยี่ยมโรงเรียนรักการอ่าน

ทางด้าน ดร.เกษม กันทาหอม ผอ.โรงเรียน เผยว่า โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 และได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมโรงเรียนวิถีพุทธ สู่อัตลักษณ์ 29 ประการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน กิจกรรมเด่นของการเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ อาทิเช่น 1.กิจกรรมเทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้เยาวชนมีจิตสำนึก ปลูกฝังความรักเทิดทูนต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 2. กิจกรรมความเป็นพลเมืองดีศรีไทยรัฐ เป็นการปลูกฝังค่านิยมด้านคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามให้เกิดขึ้นกับนักเรียนไทยรัฐทุกคน ให้มีความเมตตากรุณา มีความซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน มีความรับผิดชอบ ได้พัฒนาเสริมสร้างฝึกฝนให้นักเรียนประพฤติปฏิบัติเป็นกิจนิสัย และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

3. กิจกรรมตามรอยพ่อสู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง เน้นให้เป็นคนดีคนเก่งอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข 4. กิจกรรมสื่อมวลชนศึกษานำพาความรู้ เป็นการผลิตสื่อมวลชนศึกษา เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน และมีทักษะในการศึกษาค้นคว้า จัดทำ นสพ.ตามศักยภาพของผู้เรียน 5. กิจกรรมสืบฮีตสานฮอยเรียงร้อยวิถีประเพณีวัฒนธรรม ที่สะท้อนถึง วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมจริง เกิดความซาบซึ้งรักและหวงแหน ทำให้มีการอนุรักษ์สืบทอดมรดกอันล้ำค่าให้ยั่งยืนสืบต่อไป.

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 โชว์นำความเป็นพลเมืองดีศรีไทยรัฐ ปลูกฝังค่านิยมด้านคุณธรรม จริยธรรม แสวงหาความรู้ สิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นกับนักเรียน พัฒนาเสริมสร้างฝึกฝนปฏิบัติเป็นกิจนิสัย และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน.. 10 ส.ค. 2560 14:44 10 ส.ค. 2560 16:22 ไทยรัฐ