วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 33 ชูศักยภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีคุณภาพ

ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 33 ชูศักยภาพระบบดูแลช่วยเหลือประเมิน นร. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2 แม่ฮ่องสอน พร้อมนำเสนอชูจัดกระบวนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน...

เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 60 ดร.เกษม กันทาหอม ผอ. ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 33 บ้านทุ่งพร้าว อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ นายมณเฑียร ม่วงศรีศักดิ์ ประธานคณะกรรมการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมคณะ และต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ณ บริเวณห้องประชุมวัชรพล และตรวจเยี่ยมบริเวณห้องเรียนต่างๆ ของ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 33 บ้านทุ่งพร้าว ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โดยมี น.ส.ชนิดาภา วงศ์ไชยา อาจารย์ผู้ดูแล ได้นำเสนอผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน พร้อมการดำเนินงานตามขั้นตอนช่วยเหลือนักเรียน การคัดกรองนักเรียน การป้องกันและการแก้ปัญหา ได้ฉายวีดิทัศน์การเยี่ยมบ้านของนักเรียนให้คณะกรรมการประเมินได้รับชม พร้อมได้เชิญภาคีเครือข่ายที่ได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือนักเรียน และโรงเรียนในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการป้องกัน การส่งเสริม หรือการพัฒนานักเรียน มาร่วมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการช่วยดูแลนักเรียน เช่น มูลนิธิไทยรัฐ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายผู้ปกครอง สถานีตำรวจภูธรแม่สะเรียง กองร้อยตระเวนชายแดนที่ 337 ศูนย์การศึกษาพิเศษ และศูนย์ CDPD รพ.แม่สะเรียง สำนักงานขนส่ง

ทั้งนี้ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 บ้านทุ่งพร้าว เปิดทำการสอน 3 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมตอนต้น มีห้องเรียนคู่ขนานสำหรับผู้พิการออทิสติก จำนวน 1 ห้อง มีนักเรียนทั้งหมด 502 คน เป็นนักเรียนชาย 255 คน นักเรียนหญิง 247 คน มีนักเรียนพักนอน 221 คน จำนวนบุคลากร 38 คน โดยมี ดร.เกษม กันทาหอม เป็นผู้อำนวยการ มีผลงานระดับดีเด่น ได้รับรางวัล MOR AWARDS ปีการศึกษา 2557 ระดับดีเด่น ประเภทบุคคล สาขาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ด้านโรงเรียน อาทิเช่น ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง การคัดเลือกระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 จากสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2559 และรางวัลยอดเยี่ยม โรงเรียนรักการอ่าน.

ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 33 ชูศักยภาพระบบดูแลช่วยเหลือประเมิน นร. ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2 แม่ฮ่องสอน พร้อมนำเสนอชูจัดกระบวนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน... 9 ส.ค. 2560 16:38 9 ส.ค. 2560 17:00 ไทยรัฐ