วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พัฒนาโรงคัดบรรจุพืชผัก หนีตลาดเหมาสวนขายยกเข่ง

น.ส.ดุจเดือน ศศะนาวิน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เผยถึงปัญหาเกษตรกรทำการเพาะปลูกพืชผักตามมาตรฐาน GAP ยังไม่สามารถขายสินค้าได้ราคา สาเหตุสืบเนื่องปัญหามาจากเกษตรกรส่วนใหญ่มักจะขายส่งผักในแบบเหมาสวนยกเข่ง เลยทำให้ราคาที่ได้จากพ่อค้าคนกลางไม่แตกต่างจากการปลูกพืชทั่วไป

“เพื่อให้สินค้าของเกษตรกรที่ทำการเกษตรได้มาตรฐาน GAP ขายได้ราคามากกว่าพืชผักทั่วไป เพิ่มมูลค่าสินค้าได้ ด้วยวิธีที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน นั่นคือ ให้เกษตรกรทำการตัดแต่งพืชผักภายในโรงคัดบรรจุที่ได้มาตรฐาน มีความสะอาดปลอดภัย ไม่เสี่ยงเกิดการปนเปื้อนเชื้อโรค และหลังตัดแต่งเรียบร้อยนำมาแรปด้วยพลาสติก ติดตรา ฉลากแหล่งที่ผลิต จะช่วยให้เกษตรกรขายสินค้าได้ราคาดีขึ้น”

เลขาธิการ มกอช.บอกว่า เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ รวมทั้งวิสาหกิจชุมชน มกอช.ได้จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาโรงคัดบรรจุผักมาตรฐาน GMP นำร่องในพื้นที่ จ.พิษณุโลก รองรับพืชผักเดือนละ 24 ตัน จ.ราชบุรี รองรับพืชผักได้ 20 ตันต่อเดือน จ.กำแพงเพชร รองรับพืชผักได้ 42 ตันต่อเดือน สาเหตุที่เลือกพื้นที่นี้ทำโครงการนำร่อง เพราะเป็นพื้นที่ปลูกพืชผักผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP เป็นจำนวนมาก

สำหรับโรงคัดบรรจุที่สร้างไว้แล้วแต่ยังไม่ได้มาตรฐานผ่านการรับรอง น.ส.ดุจเดือน กล่าวว่า ได้ส่งทีมเจ้าหน้าที่ มกอช.ไปเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำปรับปรุง ตั้งแต่เครื่องมือ อุปกรณ์การผลิต สิ่งอำนวยความสะดวก การควบคุมการปฏิบัติงาน วัตถุดิบ ภาชนะบรรจุ กระบวนการผลิต น้ำที่ใช้ภายในโรงคัด การจัดการและการกำกับดูแล การเรียกคืนผลิตภัณฑ์ ระบบเอกสารและบันทึกข้อมูล การทำความสะอาด การจัดเก็บของเสีย รวมทั้งสุขลักษณะส่วนบุคคล

และเพื่อให้ผลผลิตที่ออกจากโรงคัดบรรจุของกลุ่มเกษตรกรสามารถเชื่อมโยงกับผู้บริโภคได้โดยตรง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเป็นพี่เลี้ยงดูแลตลาด พร้อมทั้งเปิดช่องทางการซื้อขายผ่านเว็บไซต์ www.dgtfarm.com ให้อีกด้วย.

น.ส.ดุจเดือน ศศะนาวิน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เผยถึงปัญหาเกษตรกรทำการเพาะปลูกพืชผักตามมาตรฐาน GAP ยังไม่สามารถขายสินค้าได้ราคา... 9 ส.ค. 2560 13:25 9 ส.ค. 2560 13:26 ไทยรัฐ