วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ต้องชัดเจน! ไขข้อสงสัยทะเบียนรถขึ้นต้น TC กับ QC ต่างกันตรงไหน!?

เปิดข้อบังคับ หลังกรมการขนส่งทางบก กำหนดให้รถที่ใช้เพื่อการทดสอบก่อนผลิต-รถที่ใช้ทดสอบคุณภาพก่อนจำหน่าย ต้องติดเครื่องหมายแสดงการใช้รถ พร้อมหนังสืออนุญาตให้ชัดเจน รวมทั้งหลักฐานการประกันภัยตามที่กำหนด

เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 60 นายณันทพงศ์ เชิดชู รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. 60 เป็นต้นไป กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้รถทดสอบก่อนผลิตและรถทดสอบคุณภาพก่อนจำหน่าย ต้องขออนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก ก่อนนำรถออกทดสอบบนท้องถนน และต้องจัดทำประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ซึ่งต้องมีระยะเวลาการเอาประกันภัยไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ใช้รถเพื่อการทดสอบ โดยยื่นคำขอได้ที่สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ กรมการขนส่งทางบก

ทั้งนี้ รถทดสอบที่ได้รับอนุญาต ต้องติดเครื่องหมายแสดงการใช้รถที่รถตลอดระยะเวลาใช้งาน โดยรถทดสอบก่อนผลิต เป็นแผ่นป้ายโลหะพื้นสีขาวสะท้อนแสง ขนาดกว้าง 15 ซม. ยาว 34 ซม. และอัดรอยดุนนูนเครื่องหมาย ขส ที่มุมล่างขวา บรรทัดแรกปรากฏตัวอักษรสีดำ TC นำหน้าตัวเลขไม่เกิน 4 หลัก และบรรทัดที่สองแสดงชื่อจังหวัดกรุงเทพมหานคร กรณีที่เป็นรถจักรยานยนต์ เป็นแผ่นป้ายโลหะพื้นสีขาวสะท้อนแสง ขนาดกว้าง 17.20 ซม. ยาว 22 ซม. มี 3 บรรทัด บรรทัดแรกปรากฏตัวอักษร TC บรรทัดที่สองแสดงชื่อ กรุงเทพมหานคร และบรรทัดที่สามเป็นตัวเลขไม่เกิน 4 หลัก

ในส่วนของรถทดสอบคุณภาพ คือ รถยนต์ที่ผลิต ประกอบ หรือนำเข้ารถ ซึ่งจะสุ่มตัวอย่างเพื่อทดสอบคุณภาพก่อนนำออกจำหน่าย โดยผู้ขออนุญาตต้องเป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบ หรือผู้นำเข้ารถหรือส่วนควบที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายภายในประเทศจากผู้ผลิต โดยจะได้รับเครื่องหมายแสดงการใช้รถ เป็นแผ่นป้ายโลหะพื้นสีขาวสะท้อนแสง ขนาดกว้าง 15 ซม. ยาว 34 ซม. อัดรอยดุนนูนเครื่องหมาย ขส ที่มุมล่างขวา ในลักษณะเดียวกัน แต่จะแตกต่างจากรถทดสอบก่อนผลิต โดยระบุอักษร QC นำหน้าหมายเลขไม่เกิน 4 หลักแทน

สำหรับการนำรถมาใช้งานบนท้องถนน จำเป็นต้องมีกระบวนการทดสอบรถก่อนการผลิต และการจำหน่ายภายในประเทศ โดยในการกระบวนทดสอบดังกล่าวจะต้องนำรถมาวิ่งบนท้องถนนจริง เพื่อให้สามารถประเมินสมรรถนะและประสิทธิภาพของรถได้อย่างแท้จริง มาตรการดังกล่าวจึงเป็นไปเพื่อให้มีความชัดเจนในการแยกรถเพื่อการทดสอบออกจากรถอื่นๆ ทำให้การควบคุม กำกับ ดูแลความปลอดภัยบนท้องถนน มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยให้มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด

“รถทดสอบบนท้องถนนที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก ต้องติดเครื่องหมายแสดงการใช้รถให้เห็นได้อย่างชัดเจนที่ด้านหน้าและด้านท้ายรถด้านละหนึ่งแผ่น ส่วนรถจักรยานยนต์ ติดไว้ที่ด้านท้ายรถเพียงด้านเดียว และต้องมีสำเนาหนังสืออนุญาตไว้กับตัวรถตลอดระยะเวลาทดสอบ ผู้ขับรถทดสอบต้องมีใบอนุญาตขับรถตรงตามลักษณะรถเท่านั้น รวมถึงต้องมีหลักฐานการเอาประกันภัยตามที่กำหนด ในกรณีเกิดความเสียหายในระหว่างใช้รถเพื่อการทดสอบ ผู้ได้รับอนุญาตต้องรับผิดชอบทั้งทางแพ่งและอาญาทุกกรณี”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนควบคุมบัญชีรถและเครื่องยนต์ สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ กรมการขนส่งทางบก อาคาร 2 ชั้น 4 โทรศัพท์ 0-2271-8888 ต่อ 2408 รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก

เปิดข้อบังคับ หลังกรมการขนส่งทางบก กำหนดให้รถที่ใช้เพื่อการทดสอบก่อนผลิต-รถที่ใช้ทดสอบคุณภาพก่อนจำหน่าย ต้องติดเครื่องหมายแสดงการใช้รถ พร้อมหนังสืออนุญาตให้ชัดเจน รวมทั้งหลักฐานการประกันภัยตามที่กำหนด 9 ส.ค. 2560 11:36 9 ส.ค. 2560 14:40 ไทยรัฐ