วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รอง ผอ.เทคนิค เกษียณ

โดย ซี.12

ว่ากันว่าการปกครองดูแลนักเรียนนักศึกษาอาชีวะนั้นผู้อำนวยการคนเดียวแทบจะเอาไม่อยู่ถ้าไม่มีกำลังสนับสนุนจากบรรดาอาจารย์ครูผู้สอนและมือรอง ที่คอยประคับประคอง นั่นคือบรรดารองผู้อำนวยการวิทยาลัย

เมื่อถึงคราวเกษียณก็ไม่อาจจะข้ามการบันทึกไว้เป็นเกียรติในการที่มีส่วนร่วมในโครงการอาชีวะสร้างชาติที่น่านิยมยกย่องของ รองผู้อำนวยการ เกือบร้อยรายโดยนับต่อจาก 46 ผู้อำนวยการดังนี้

47.นางฐิติรัตน์ พะวงผล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก 48.นายรักษ์ โชคสุวัฒนสกุล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเกาะคา 49.นายประสิทธิ์ สุเดชมารค รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเชียงราย 50.นางสาวสุภาภรณ์ สิงหเสนา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าตูม 51.นายดนัย สันตยากร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ 52.นายบุญปัน บุญยะเดช รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว 53.นางโสภา ระวังภัย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) 54.นายเดโช โพธิ์ประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 55.นายนิโรจน์ แสงพงษ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพฝาง 56.นายสมนึก นิลพันธุ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด 57.นายเชาวฤทธิ์ อยู่บ้านคลอง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสำโรง 58.นายณรงค์ กลิ่นมาลัย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสระบุรี 59.นายพิพัฒน์ ลาภาวัณย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสายบุรี 60.นายอำนาจ จันทร์ศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

61.นายชำนิ ฝอยหิรัญ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี 62.นายยิ่งยง ดุรงค์ดำรงชัย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา 63.นายนิวัตร ตระกูลสันติ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช 64.นายชัชวโรจน์ เรียนสร้อย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร 66.นายวิเชียร เสงี่ยมวิบูล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว 67.นายสวรรค์ กุญชู รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว 68.นายเด่น ณ พิโรจน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 69.นายเมธี ภุมมาพันธุ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 70.นายบุญทอง สุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี

71.นายนิศิษฐ์ เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 72.นางสาวสมจิตร์ ลักษมีวงศ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร 73.นายวิทยา นิลกำเนิด รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี 74.นายเพียรศักดิ์ สายยุทธ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ 75.นายวัยวุฒิ ธรรมกุล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท 76.นายสุทธิพงศ์ วุฒิไทย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชุมพร 77.นายประสิทธิ์ สุโข รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้ 78.นายสมศักดิ์ เพชรพรหม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก 79.นายสมศรี เนตรรัตน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 80.นายยงยุทธ กลิ่นศรีสุข รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย

81.นายสมศักดิ์ ผดุงเกียรติชัย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย 82.นายอดุลย์ ศรีรักษ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา 83.นายประเทือง หนูยัง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 84.นายสมลักษณ์ ลิ้มวัฒนกุล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ 85.นายวิรุณ วิทยา-ประเสริฐ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 86.นายธวัช ศรีเพ็ชร์พันธุ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม 87.นายไชยอนันต์ อาทิจจวงศ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 88.นายจำเนียร รัตนโชติ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำปาง 89.นายสุวิทย์ สุระกิจ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำปาง 90.นายนริสร์ หาญใจ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำพูน

ชุดสุดท้ายของรองผู้อำนวยการเทคนิคที่เกษียณมีในวันพรุ่งนี้.

“ซี.12”

9 ส.ค. 2560 10:50 9 ส.ค. 2560 12:54 ไทยรัฐ