วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ครม.อนุมัติงบเพิ่ม 300ล้าน! หลังค้างจ่ายเยียวยาผู้เสียหาย-จำเลยคดีอาญา

กรมคุ้มครองสิทธิฯ พร้อมเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ที่ค้างอยู่กว่า 3 พันราย หลัง ครม.มีมติเห็นชอบและอนุมัติงบ 300 ล้านบาทเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 60 นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดเผยว่า กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพมีภารกิจในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559)

ปัจจุบัน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้ให้ความสำคัญกับสิทธิของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และต้องได้รับการช่วยเหลือเยียวทางด้านการเงินในเบื้องต้นจากรัฐบาล จากกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิเป็นผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ซึ่งในปีงบประมาณ 2560 กรมฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน 300,750,000 บาท โดยมีการเบิกจ่ายให้กับผู้เสียหายและจำเลยตามลำดับ รวมทั้งสิ้นจำนวน 5,949 ราย เป็นผู้เสียหาย 5,911 ราย เป็นจำนวนเงิน 293,306,799 บาท และจำเลย 38 ราย จำนวนเงิน 7,443,201 บาท โดยเบิกจ่ายจนหมดสิ้นงบประมาณที่ตั้งไว้ในปี 2560 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งงบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอและยังคงค้างจ่ายกับผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาตามที่มติของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ตาม พ.ร.บ.ฉบับนี้ เป็นจำนวน 3,099 ราย เป็นผู้เสียหาย จำนวน 3,080 ราย เป็นเงิน 160,960,430.61 บาท และจำเลย 19 ราย จำนวนเงิน 2,353,940 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 163,314,370.61 บาท

ทั้งนี้ ทางกรมฯ ได้แก้ปัญหาโดยขอรับการจัดสรรงบกลางเพิ่มเติมอีก 300,000,000 บาท ซึ่งบัดนี้ ครม.ได้เห็นความสำคัญของประชาชนที่ได้รับผลกระทบและตกเป็นผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน จึงมีมติเห็นชอบและอนุมัติจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมแล้ว โดยขณะนี้กรมฯ อยู่ระหว่างเร่งทยอยจ่ายในส่วนที่คงค้าง โดยคาดว่าในช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน 2560 งบประมาณในส่วนที่เหลือจะเพียงพอและเร่งเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่องต่อไป.

กรมคุ้มครองสิทธิฯ พร้อมเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ที่ค้างอยู่กว่า 3 พันราย หลัง ครม.มีมติเห็นชอบและอนุมัติงบ 300 ล้านบาทเพิ่มเติม 9 ส.ค. 2560 10:45 ไทยรัฐ