วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อาเซียนชูคนพิการเข้าถึงสิทธิ

นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวเปิดสัมมนาระดับอาเซียน “แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถและมาตรฐานวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อคนพิการ” และ “การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านผู้ประกอบการอาเซียนครั้งที่ 1” ว่า การสัมมนาครั้งนี้ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1.การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านผู้ประกอบการอาเซียน ครั้งที่ 1 ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์อาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา มีสมาชิกจาก 10 ประเทศอาเซียน 2.การแสวงหาแนวทางความร่วมมือระหว่าง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรด้านคนพิการและสถาบันการศึกษาในการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อคนพิการ และ 3.การจัดแสดงนิทรรศการวิสาหกิจเพื่อสังคมคนพิการ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้งนี้ มุ่งหวังว่าสมาชิกจะส่งเสริมการพัฒนาอย่างบูรณาการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนพิการและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ ตลอดจนส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อให้สังคมระดับอาเซียนมีความก้าวหน้า โดยเฉพาะการส่งเสริมให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธิ และสร้างความเข้มแข็งให้กับคนพิการต่อไป.

นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวเปิดสัมมนาระดับอาเซียน “แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถและมาตรฐานวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อคนพิการ” 9 ส.ค. 2560 00:25 9 ส.ค. 2560 00:25 ไทยรัฐ