วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ก.เกษตร-ทบ.จับมือใช้แผนที่ หวังช่วยบรรเทาภัยธรรมชาติในพื้นที่เกษตร

กระทรวงเกษตร ร่วมกับกองทัพบก และกรมพัฒนาที่ดิน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการใช้แผนที่ และข้อมูลทางแผนที่ร่วมกัน หวังบรรเทาสาธารณภัยและภัยทางธรรมชาติในพื้นที่เกษตร

เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 60 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อการใช้แผนที่และข้อมูลทางแผนที่ระหว่าง กรมพัฒนาที่ดิน กับ กองทัพบก โดยมี นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และพลเอกสสิน ทองภักดี จากเสนาธิการทหารบก  

พลเอกฉัตรชัย กล่าวว่า การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการใช้แผนที่ และข้อมูลทางแผนที่ระหว่าง กรมพัฒนาที่ดิน กับ กองทัพบก ครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยกรมพัฒนาที่ดินจะสนับสนุนและให้บริการแผนที่ ในพื้นที่ดำเนินการ และพื้นที่ที่เกี่ยวเนื่องตามที่กองทัพบกขอรับการสนับสนุนตามความจำเป็นและความเหมาะสม

อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีความร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สวทช. ร่วมกันพัฒนาระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) พร้อมทั้งพัฒนาแอปพลิเคชัน Agri-Map Online และ Agri-Map Mobile สำหรับให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานเอกชน เกษตรกรและผู้ที่สนใจ สามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการการเกษตรของไทยได้อย่างสะดวกรวดเร็วในทุกที่ ทุกเวลา

ทั้งนี้ เพื่อนำไปสู่การเป็น Smart Officer และ Smart Farmer ให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0 ซึ่งในส่วนของกองทัพบกมีความประสงค์จะนำแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดินไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ อันได้แก่ น้ำท่วม ดินโคลนถล่ม ภัยแล้ง และภารกิจอื่นๆ ของกองทัพบกที่ได้รับมอบหมาย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติต่อไป

นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมพัฒนาที่ดินได้ให้การสนับสนุนข้อมูลภูมิสารสนเทศแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนที่ขอรับบริการไปใช้ประโยชน์เป็นจำนวนมาก และนำไปใช้งานในด้านต่างๆ อย่างแพร่หลาย จนถือได้ว่าเป็นแผนที่ฐาน หรือ Base map ของประเทศ โดยมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อการใช้แผนที่และข้อมูลทางแผนที่ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐรวมทั้งสิ้น 20 หน่วยงาน รวมถึงหน่วยงานของกองทัพบก โดยการประสานความร่วมมือจากกรมข่าวทหารบก ขอรับการสนับสนุนข้อมูลภูมิสารสนเทศจากการพัฒนาที่ดิน เพื่อนำไปใช้งานด้านการป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ และสนับสนุนงานตามภารกิจอื่นๆ ของกองทัพบก

ทั้งสองหน่วยงานได้ตระหนักถึงความสำคัญ และประโยชน์ของความร่วมมือด้านการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศของทั้งสองหน่วยงานร่วมกัน จึงเห็นชอบให้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่าง กรมพัฒนาที่ดิน กับ กองทัพบก ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความร่วมมือ ในการสนับสนุน และใช้ประโยชน์จากแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ของทั้งสองหน่วยงาน ร่วมกันตามกรอบแห่งความร่วมมือ รวมถึงข้อมูลและแผนที่ที่กรมพัฒนาที่ดินได้มีการปรับปรุง และจัดทำเพิ่มขึ้นในอนาคตด้วย

ทั้งนี้ กองทัพบก จะส่งมอบข้อมูลภูมิสารสนเทศที่ไม่มีชั้นความลับที่ได้จัดทำขึ้นให้กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อใช้ในกิจการของกรมพัฒนาที่ดินเท่านั้น ภายใต้บันทึกข้อตกลงดังกล่าว เป็นกรอบแห่งความร่วมมือในระยะเวลา 10 ปี ในการดำเนินงานดังกล่าว โดยมีสาระสำคัญดังนี้

อย่างไรก็ตาม กรมพัฒนาที่ดิน จะสนับสนุนและให้บริการแผนที่และ/หรือข้อมูลทางแผนที่ในพื้นที่ดำเนินการและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง ตามที่กองทัพบกขอรับการสนับสนุนตามความจำเป็นและความเหมาะสม

กระทรวงเกษตร ร่วมกับกองทัพบก และกรมพัฒนาที่ดิน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการใช้แผนที่ และข้อมูลทางแผนที่ร่วมกัน หวังบรรเทาสาธารณภัยและภัยทางธรรมชาติในพื้นที่เกษตร 8 ส.ค. 2560 20:25 8 ส.ค. 2560 20:35 ไทยรัฐ