วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผอ.เทคนิคเกษียณ

โดย ซี.12

(แฟ้มภาพ)

ที่เรียกว่า ผอ.เทคนิคนั้นขอให้ทราบว่ากินความหมายรวมไปถึง ผู้อำนวยการวิทยาลัย ในชื่อต่างๆของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษาด้วย ทั้งวิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยอาชีวศึกษา ฯลฯ

ในปีนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของอาชีวศึกษาที่เกษียณมีดังนี้

1.นายอาคม วงศ์ปรีดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเซกา 2.นายสมยศ พันธุ์กสิกร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเทิง 3.นายวินิจ คงทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร 4.นางยุพดี อ่องวุฒิวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี 5.นายทวี บัวทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัว 6.นางสาวนุชศุภางค์ ถิ่นเดิม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพลอง 7.นายประเสริฐ รบกล้า ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา 8.นายประยงค์ แก้วประทุม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง 9.นายสุรพล เอี่ยมสำอางค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร 10.นายจำนงค์ พิศุทธางกูร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด

11.นายธงไชย รัตนสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก 12.นายวิเชียร งามจันทราทิพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ 13.นายสมยศ โพธิ์จันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า 14.นายธนวัฒน์ กณะบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ 15.นายสัญญา ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร 16.นางขนิษฐา โสภานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน 17.นายชัชวิทย์ บุญดิเรก ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา 18.นายจิระพงษ์ จันทร์ประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี 19.นายเจริญ โคตรดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ 20.นายวีระศักดิ์ อินทร์กลับ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชุมพร

21.นายมนัส วิเศษฤทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 22.นายสมคิด จีนจรรยา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 23.นายสุวัฒน์ รัตนปริคณน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดุสิต 24.นายวิทิต รุ่นประพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี 25.นายราเชนทร์ กาบคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคน่าน 26.นายบุญเลิศ สัสสี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ 27.นายอภิสิทธิ์ เลี้ยงตระกุงาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีนบุรี 28.นายขวัญชัย พานิชการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 29.นายวุฒิพงษ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม 30.นายจีระพงษ์ หอมสุวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก 31.นายชูศักดิ์ นายะสุนทรกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม 32.นายดุลยวิศ สมจิตต์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระนอง 33.ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ เกษตรภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง 34.นายวีระเดช เหลืองหิรัญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 35.นายทรงเดช หล้าพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเลย 36.นายอดุลชัย โคตะวีระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ 37.นายชาญทนงค์ บุญรักษา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 38.นายปฏิเวธ พึ่งอุบล ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบางนา 39.นางสาวจริยา กมุทมาศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย 40.นางสุวรรณา ลิ้นทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร

41.นายปริญญา นฤมิตรบวรกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ 42.นายประจวบ เลือกหา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย 43.นางสุพิศ ยางาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 44.นางสาวดรุณี ญาณวัฒนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม 45.นายสนาม สุขคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก 46.นางเนาวรัตน์ รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

46 ผู้อำนวยการนี้มีส่วนร่วมในโครงการอาชีวะสร้างชาติที่โด่งดังเมื่อไม่นานมานี้.

“ซี.12”

8 ส.ค. 2560 12:30 8 ส.ค. 2560 15:19 ไทยรัฐ