วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เดือน ก.ค.ตกงานสูงเฉียด 5 แสนคน บัณฑิตจบใหม่ยังครองแชมป์เตะฝุ่น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้รายงานภาวะการว่างงานในเดือน ก.ค.60 พบว่าอัตราการว่างงานอยู่ที่ 1.2% โดยมีผู้ว่างงาน 476,000 คน เมื่อเทียบกับเดือน ก.ค.59 เพิ่มขึ้น 85,000 คน ซึ่งเมื่อแบ่งเป็นภูมิภาค พบว่า ภาคกลางมีจำนวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 33,000 คน ภาคใต้เพิ่มขึ้น 22,000 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือเพิ่มขึ้น 3,000 คน ขณะที่เมื่อแบ่งตามระดับการศึกษา พบว่า ผู้ว่างงานในระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น 57,000 คน มัธยมศึกษาตอนต้นเพิ่มขึ้น 22,000 คน มัธยมศึกษาตอนปลายเพิ่มขึ้น 19,000 คน ขณะที่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษา ลดลง 9,000 คน และประถมศึกษาลดลง 5,000 คน ส่วนด้านประสบการณ์การทำงานของผู้ว่างงานนั้น พบว่า เป็นผู้ว่างงานที่ไม่เคยทำงานมาก่อน 292,000 คน เป็นผู้ว่างงานที่เคยทำงานมาก่อน 184,000 คน ซึ่งในกลุ่มนี้ลดลง 13,000 คน เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 59

ส่วนผู้ว่างงานเดือน ก.ค.60 ที่ 476,000 คน เมื่อเทียบกับเดือน มิ.ย.60 พบว่า มีผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 61,000 คน โดยในจำนวนผู้ว่างงาน 476,000 คนนั้น เป็นผู้ว่างงานที่สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษามากที่สุด 253,000 คน คิดเป็นอัตราว่างงาน 3% รองลงมาเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 99,000 คน คิดเป็นอัตราว่างงาน 1.5% ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 74,000 คน อัตราว่างงาน 1.2% ระดับประถมศึกษา 33,000 คน อัตราว่างงาน 0.4% และต่ำกว่าประถมศึกษา 16,000 คน อัตราว่างงาน 0.2%

สำหรับสถิติผู้มีงานทำนั้น พบว่า ประชากรอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 55.98 ล้านคน เป็นผู้อยู่ในกำลังแรงงาน หรือผู้ที่พร้อมจะทำงาน 38.50 ล้านคน ประกอบด้วยผู้มีงานทำ 37.98 ล้านคน ผู้ว่างงาน 476,000 คน และผู้รอฤดูกาล 48,600 คน ส่วนผู้ที่อยู่นอกกำลังแรงงาน หรือผู้ที่ไม่พร้อมทำงานมี 17.48 ล้านคน ได้แก่ แม่บ้าน นักเรียน คนชรา เป็นต้น สำหรับผู้มีงานทำ 37.98 ล้านคน ประกอบด้วย ผู้ทำงานในภาคเกษตรกรรม 12.50 ล้านคน นอกภาคเกษตรกรรม 25.48 ล้านคน เมื่อเทียบกับเดือน ก.ค.59 พบว่า ในภาคเกษตรกรรม มีผู้ทำงานเพิ่มขึ้น 70,000 คน ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นในการปลูกข้าว และยางพารา ขณะที่นอกภาคเกษตรกรรมมีผู้ทำงานลดลง 490,000 คน เป็นการลดลงในสาขาการผลิต 330,000 คน ก่อสร้าง 250,000 คน ขายส่งและขายปลีก การซ่อมจักรยานยนต์และยานยนต์ 160,000 คน ส่วนสาขาที่เพิ่มขึ้นคือ ที่พักแรมและบริการด้านอาหารเพิ่มขึ้น 160,000 คน เป็นต้น.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้รายงานภาวะการว่างงานในเดือน ก.ค.60 พบว่าอัตราการว่างงานอยู่ที่ 1.2% โดยมีผู้ว่างงาน 476,000 คน 8 ส.ค. 2560 00:14 8 ส.ค. 2560 00:14 ไทยรัฐ