วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ป.ป.ส.ลงพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง มอบทุนผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด

เลขาธิการ ป.ป.ส. ลงพื้นที่มอบทุนประกอบอาชีพผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด มอบนโยบายและขับเคลื่อนการทำงานยาเสพติดในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง

เมื่อเวลา 10.30 น. วันนี้ 7 ส.ค. 60 นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย นายทวีวุฒิ สังข์ศิริ นายอำเภอหาดใหญ่ ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พล.ต.ต.พุทธิชาต เอกฉันท์ ผู้แทนผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ พล.ต.ต.โพธ สวยสุวรรณ ผู้แทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 พล.ต.ต.สมเกียรติ เนื้อทอง ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4 นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง นายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส นางนิภา งามไตรไร ผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา นายพิภัช พูลช่วย ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนาทวี และนายชาติชาย ช่วงเสน หัวหน้าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา กระทรวงยุติธรรม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนประกอบอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง โดยมีผู้เข้ารับทุนฯ ครั้งนี้ จำนวน 93 ราย จากองค์กรภาคประชาชนที่ขอรับทุนสงเคราะห์ 14 องค์กร ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

สำนักงาน ป.ป.ส. มีนโยบายในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน 3 มาตรการหลัก ได้แก่ 1) การป้องกัน 2) การปราบปราม 3) การบำบัดรักษา ตามแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้าน/ชุมชน มั่นคงปลอดภัยยาเสพติดปี พ.ศ. 2559 - 2560 โดยนโยบายด้านการบำบัดรักษานั้น ได้มุ่งเน้น “ผู้เสพ คือผู้ป่วย” ให้โอกาสผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ได้เข้ารับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูโดยไม่ถือว่าเป็นความผิด และได้กำหนดแผนงานช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ มาตั้งแต่ปี 2559 โดยให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ เช่น ด้านการศึกษา การฝึกวิชาชีพ การจัดหางานให้ทำ รวมถึงการสนับสนุนทุนประกอบอาชีพ เพื่อให้โอกาสผู้ผ่านการบำบัดรักษานำทุนไปประกอบอาชีพที่สุจริต สามารถช่วยเหลือตนเองและครอบครัวให้มีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก ซึ่งมีผู้ที่ได้รับทุนประกอบอาชีพแล้ว จำนวน 1,548 ราย สำหรับในปี 2560 ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง มีผู้รับทุนฯ รวม 93 ราย รายละประมาณ 20,000 บาท

จากนั้น เวลา 13.00 น. เลขาธิการ ป.ป.ส. ได้มอบนโยบายและแนวทางเกี่ยวกับการทำงานยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้กับเจ้าหน้าที่สมาคมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นภาคประชาชน ที่ทำงานด้านการป้องกันยาเสพติดร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ส. มาตั้งแต่ปี 2547 ตามแนวนโยบายของสำนักงาน ป.ป.ส. ที่เน้นการส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 78 คน โดยสมาคมฯ ดังกล่าว มีพื้นที่ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) และใน 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (จะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย)

เวลา 15.30 น. เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานการมอบบัตรเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. พร้อมกล่าวให้โอวาทกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “เจ้าพนักงาน ป.ป.ส.” และได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยเป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งทหาร ตำรวจ และพลเรือน รวม 117 นาย

นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า “การลงพื้นที่ในครั้งนี้ มี 3 ภารกิจสำคัญ คือ กิจกรรมแรก เพื่อมอบทุนประกอบอาชีพให้กับผู้ที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด ตามนโยบาย "ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย" ให้โอกาส ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ได้เข้ารับการบำบัดรักษาและฟื้นฟู โดยไม่ถือว่าเป็นความผิด ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ส. ได้ดำเนินโครงการนี้ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อให้โอกาสผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดและผู้พ้นโทษที่กลับตัวกลับใจได้แล้วนั้น ได้มีอาชีพ สามารถช่วยเหลือตัวเองและครอบครัว ให้มีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ และไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด กิจกรรมที่สอง การให้นโยบายและแนวทางการทำงาน รวมถึงการรับฟังปัญหาในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สมาคมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นองค์กรภาคประชาชนที่ทำงานด้านการป้องกันยาเสพติด ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ส. ตั้งแต่ปี 2547 ถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลากว่า 10 ปี ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (จะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย) โดยมีการขับเคลื่อนกิจกรรมป้องกันยาเสพติดที่สำคัญ คือ 1) กิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ในหมู่บ้าน/ชุมชนให้กับกลุ่มสตรีและกลุ่มเยาวชน 2) กิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษาในพื้นที่ ได้แก่ โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม สถาบันปอเนาะ และโรงเรียนตาดี 3) กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนอ่านคุตบะห์ทุกวันศุกร์ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการห่างไกลยาเสพติดโดยใช้หลักศาสนา และ 4) กิจกรรมการสร้างให้ความรู้ ความเข้าใจกับประชาชนทั่วไปในเรื่องยาเสพติด โดยรณรงค์ประชาสัมพันธ์ยาเสพติดผ่านสื่อวิทยุ และกิจกรรมที่สาม คือ การมอบบัตรประจำตัวเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกนายที่ได้รับการแต่งตั้ง จะต้องเข้าใจในขอบข่ายอำนาจหน้าที่ของการเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 ต้องใช้อำนาจด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ตามเจตนารมณ์ของคณะกรรมการ ป.ป.ส. และเป็นกำลังสำคัญในการปราบปรามยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพ ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย “สมัครใจบำบัด ไม่เสียประวัติ ไม่มีความผิด” นายศิรินทร์ยา กล่าว.

เลขาธิการ ป.ป.ส. ลงพื้นที่มอบทุนประกอบอาชีพผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด มอบนโยบายและขับเคลื่อนการทำงานยาเสพติดในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง 7 ส.ค. 2560 19:00 7 ส.ค. 2560 20:24 ไทยรัฐ