วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คกก.ปฏิรูป เตรียมสัมมนาปรับปรุง-ยกเลิกก.ม.ที่เป็นอุปสรรคผู้ประกอบการไทย

"บวรศักดิ์" เผย คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เตรียมจัดสัมมนาปรับปรุง-ยกเลิกกฎหมาย ที่เป็นอุปสรรคผู้ประกอบการไทย เพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0...

เมื่อวันที่ 7 ส.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมาย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมาย เพื่อพิจารณาร่างกฎหมายสำคัญและเร่งด่วน ตามวาระการปฏิรูปในปี 2560 จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ.ยุติธรรมชุมชน และร่าง พ.ร.บ.การส่งเสริมและคุ้มครองประชาชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับของ ป.ป.ท.) โดยที่ประชุมเห็นว่าร่าง พ.ร.บ.ยุติธรรมชุมชนนั้น ให้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มหาดไทย ยุติธรรม คณะกรรมการกฤษฎีกา มาให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อร่างดังกล่าว ส่วน พ.ร.บ.การส่งเสริมและคุ้มครองประชาชนฯ นั้น ที่ประชุมมีมติให้สำนักงานกฤษฎีกา และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดำเนินการตามบทบัญญัติเรื่องกรอบระยะเวลา การจัดทำร่างกฎหมายที่กำหนดใน มาตรา 278 ตามรัฐธรรมนูญปี 2560 โดยเร็ว ซึ่งเป็นไปตามความเห็นของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามกฎหมาย ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และการปฏิรูปประเทศ ประกอบความเห็นคณะกรรมการที่ปรึกษา เพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมาย

โดยจะมีการจัดสัมมนาแนวทางการปรับปรุง หรือยกเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบการไทย เพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0 ในวันที่ 10 ส.ค.นี้ เวลา 13.00 น. ที่โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท ถนนเพชรบุรี กรุงเทพฯ โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "แนวทางการปฏิรูปกฎหมาย" และนายบวรศักดิ์ จะกล่าวชี้แจงในเรื่อง "ทิศทางการดำเนินงานของคณะกรรมการที่ปรึกษา เพื่อกำกับการปฏิรูปกฎหมาย และแนวทางการปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่หมดความจำเป็น หรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบการไทยอีกด้วย.

"บวรศักดิ์" เผย คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เตรียมจัดสัมมนาปรับปรุง-ยกเลิกกฎหมาย ที่เป็นอุปสรรคผู้ประกอบการไทย เพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0... 7 ส.ค. 2560 18:50 7 ส.ค. 2560 19:23 ไทยรัฐ