วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จันท์หนุน...“ธนาคารปูม้า” ใช้โซลาร์เซลล์

ฟ้าแรงแดดเปรี้ยงเป็นตัวช่วยให้ประเทศไทยนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย...!

ยิ่งเมื่อโลกยุคใหม่คิดค้น แผงโซลาร์เซลล์ ใช้สร้างพลังงานทดแทน ส่วนราชการโดยกระทรวงพลังงาน จึงเล็งเห็นประโยชน์นำไปส่งเสริมท้องถิ่นต่างๆให้นำไปใช้เป็นตัวเลือกสำคัญในการทำกิจกรรมต่างๆ

ไม่ว่าจะใช้กับระบบประปาหมู่บ้านหรือการสูบน้ำการเกษตร ล่าสุด...นำไปใช้ส่งเสริม “ธนาคารปูม้า” ตามโครงการ “ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพื่อชุมชน” ประจำปี 2560 ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

นางจันทร์ทิพย์ แสนเขียววงศ์ พลังงาน จ.จันทบุรี เผยว่า ธนาคารปูม้าแห่งนี้เกิดมานานหลายปี ด้วยความร่วมมือกันระหว่างทางศูนย์กับชาวประมงพื้นบ้าน ซึ่งการทำงานต้องใช้ไฟฟ้ากับระบบต่างๆ

ต้นทุนค่าไฟฟ้าจึงสูงพอสมควร แถมบางครั้งประสบปัญหาไฟตกไฟดับลูกปูม้าที่อนุบาลไว้ขาดออกซิเจนตายลง กองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จึงให้การสนับสนุนงบประมาณจำนวน 840,000 บาท

สำหรับใช้จัดหาและติดตั้งระบบเติมอากาศด้วยพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ขนาด 1,500 วัตต์ ภายในบ่ออนุบาลปูม้าไข่ รวมทั้งใช้กับอุปกรณ์อื่นๆจำนวน4ระบบ เพื่ออนุรักษ์และเพิ่มทรัพยากรปูไข่ นอกจากนี้จะช่วยบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้อย่างเหมาะสม

จากการประเมินผลพบว่า ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายไฟฟ้าได้กว่า 29,500 บาทต่อปี และเพิ่มสัดส่วนการผลิตและใช้พลังงานไฟฟ้าทดแทนตามนโยบายกระทรวงพลังงาน ไม่น้อยกว่า 0.67 toe/ปี หรือคิดเป็น 7,800 หน่วย/ปี

สาระสำคัญลูกปูที่เกิดขึ้นจากบ่ออนุบาลจะช่วยเติมเต็มชีวิตสัตว์ท้องทะเลในปริมาณเพิ่มขึ้น ชาวประมงชายฝั่งจึงได้รับประโยชน์จากการจับไปขายสร้างรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

ด้วยรูปแบบดีงามเช่นนี้ จึงกำลังถูกต่อยอดให้กลุ่มชาวประมงพื้นบ้านอื่นๆนำไปใช้เพิ่มขึ้นแล้ว...!

ศุภชัย จุลละนันทน์

7 ส.ค. 2560 13:59 7 ส.ค. 2560 13:59 ไทยรัฐ