วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สร้างความสุขที่ยั่งยืนแก่เกษตรกรและคนเมือง จากแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ของร.9

ธิดารัตน์ ตลับนิล - บรรเทิง ว่องกุศลกิจ

น้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มาสู่โครงการสร้างความสุขที่ยั่งยืนให้แก่เกษตรกรและคนเมือง กลุ่มมิตรผล จึงได้ริเริ่ม “โครงการทำตามพ่อ” จัดสร้าง “ศูนย์ปลูก เพ(ร)าะ สุข” เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ และถ่ายทอดแนวทางการดำรงชีวิตที่สามารถสร้างความสุขอย่างยั่งยืนให้แก่ชาวไร่ ชุมชนและคนทั่วไป โดยได้เปิดตัวโครงการฯ พร้อมชวนตัวแทนผู้บ่มเพาะความสุข และผู้ได้รับความสุข มาร่วมงานด้วย เมื่อเร็วๆนี้

ประธานเจ้า หน้าที่บริหารกลุ่มมิตรผล “บรรเทิง ว่องกุศลกิจ” เกริ่นว่า กลุ่มมิตรผลได้ทำธุรกิจอ้อย น้ำตาลมา 60 ปี เกี่ยวพันกับคน 3-4 หมื่นครอบครัวใน 7-8 จังหวัด เรามีแนวคิดว่า “ร่วมอยู่ ร่วมเจริญ” จึงคิดว่าทำอย่างไรที่จะให้ชาวไร่มีความสุขมากขึ้นกว่าเดิม ความสุขในที่นี้คือ ความสุขในสิ่งที่ตนเองถนัด จึงได้น้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวง รัชกาลที่ 9 มาช่วยชุมชน จึงเกิดเป็น “โครงการทำตามพ่อ ปลูก เพ(ร)าะ สุข” ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาเกษตรกรชาวไร่รายเล็กให้มีความเข้มแข็ง โดยถ่ายทอดวิธีการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานแห่งความสุข ด้วยการให้ความรู้ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย เริ่มต้นจากการจัดตั้งคณะทำงานและปราชญ์เกษตรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการถ่ายทอดความรู้จำนวน 8 คน ในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ สุพรรณบุรี, สิงห์บุรี, ขอนแก่น, ชัยภูมิ, กาฬสินธุ์, เลย, อำนาจเจริญ และตาก จากนั้นคัดเลือกเกษตรกรที่มีความพร้อมเพื่อเข้ารับการอบรม และเลือกเกษตรกรอีกครั้ง เพื่อให้มีการจัดสรรพื้นที่และถ่ายทอดความรู้ ในการจัดตั้ง “ศูนย์ปลูก เพ(ร)าะ สุข” โดยตั้งเป้าปีแรก 70 แห่ง และจะขยายผลสู่ 700 แห่ง ในปีที่ 2 และ 7,000 แห่ง ในปีที่ 3 นอกจากนี้ยังจะปลูกความสุขสู่คนเมือง ด้วยการประยุกต์หลัก การและแนวคิดในการสร้างความสุขของชาวไร่ มาสู่คู่มือเพาะความสุขในการดำเนินชีวิตประจำวันของทุกคน ผ่านหนังสือ “ปลูก เพ(ร)าะ สุข”.

น้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มาสู่โครงการสร้างความสุขที่ยั่งยืนให้แก่เกษตรกรและคนเมือง กลุ่มมิตรผล จึงได้ริเริ่ม “โครงการทำตามพ่อ” จัดสร้าง “ศูนย์ปลูก เพ(ร)าะ สุข” ... 7 ส.ค. 2560 13:49 ไทยรัฐ