วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บิ๊กเข้-ทหารชั้นผู้ใหญ่ ร่วมงานวันสถาปนา 4 หน่วยงานกองทัพบก 65 ปี

'พล.อ.เทพพงศ์' ผู้ช่วย ผบ.ทบ. เป็นประธานพิธีวันคล้ายวันสถาปนา 4 หน่วยงานกองทัพบกครบรอบ 65 ปี นายทหารชั้นผู้ใหญ่ - กำลังพลร่วมพิธีพร้อมเพรียง 

วันที่ 7 ส.ค.60 ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) ถ.ราชดำเนิน พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. มอบหมายให้ พล.อ.เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ ผู้ช่วย ผบ.ทบ. เป็นประธานงานวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยงานในกองบัญชาการกองทัพบก 4 หน่วยงาน ได้แก่ กรมกำลังพลทหารบก กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก กรมสารบรรณทหารบก และสำนักงานเลขานุการกองทัพบก ครบรอบปีที่ 65 โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพบก และกำลังพลของ 4 หน่วยงานเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

ทั้งนี้กรมกำลังพลทหารบก เป็นหน่วยหลักกำหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการกำลังพลด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาให้กำลังพลของกองทัพบกเป็นผู้มีกำลังกาย กำลังใจเข้มแข็ง มีระเบียบวินัยมีความภูมิใจในความเป็นทหารอาชีพ มีเกียรติยศและศักดิ์ศรี มีความรู้ ความสามารถ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมี พล.ท.คธายุทธ์ เสาวคนธ์ เป็นเจ้ากรมกำลังพลทหารบก

ส่วนกรมส่งกำลังบำรุงทหารบกเป็นกรมฝ่ายเสนาธิการ ที่บริหารจัดการงานส่งกำลังบำรุงทั้งหมดของกองทัพบกได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา มี พล.ท.ธนเดช เหลืองทองคำ เป็นเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารบก ด้านกรมสารบรรณทหารบก เป็นหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบงานธุรการและระเบียบต่างๆ ในกองทัพบก มี พล.ต.สุรสีห์ ครุธเวโช เป็นเจ้ากรมสารบรรณทหารบก โดยในรอบปีที่ผ่านมามีการปฏิบัติที่สำคัญคือจัดกำลังพลเข้าร่วมในงานพระราชพิธีต่างๆ อย่างสมพระเกียรติ และส่งเสริมให้กำลังพลของหน่วยได้แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน ด้วยการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติในโอกาสต่างๆ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาหน่วยและกำลังพล ให้มีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองนโยบายของผู้บังคับบัญชาได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว รวมไปถึงการให้บริการด้านสิทธิกำลังพลแก่กำลังพล ทบ. เป็นมาตรฐาน

ด้านสำนักงานเลขานุการกองทัพบก เป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก มีหน้าที่วางแผน อำนวยการประสานงาน กำกับดูแลและดำเนินการเกี่ยวกับการเลขานุการ การรับรอง และพิธีการต่างๆ สำหรับ ผบ.ทบ. และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ นอกจากนี้ยังรับผิดชอบวางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการประชาสัมพันธ์ของกองทัพบก เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกองทัพบกให้เป็นที่รับรู้และสร้างความเข้าใจอันดีให้กับสาธารณชนที่มีต่อกองทัพบก กำกับดูแลการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของผู้บังคับบัญชาและกองทัพบก โดยมี พล.ต.ปัณณทัต กาญจนะวสิต เป็นเลขานุการกองทัพบก.

'พล.อ.เทพพงศ์' ผู้ช่วย ผบ.ทบ. เป็นประธานพิธีวันคล้ายวันสถาปนา 4 หน่วยงานกองทัพบกครบรอบ 65 ปี นายทหารชั้นผู้ใหญ่ - กำลังพลร่วมพิธีพร้อมเพรียง 7 ส.ค. 2560 11:31 7 ส.ค. 2560 12:29 ไทยรัฐ