วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

งานคือเงิน 08/08/60

ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จย่อมอยู่ที่นั่น

คำกล่าวที่เป็น สัจธรรมในการดำเนินชีวิตเพื่อไปให้ถึงฝั่งฝัน หมึกเขียว ขอส่งกำลังใจให้ทุกคนที่มีความพยายามฟันฝ่าทุกอุปสรรคไปให้ถึงเส้นชัยที่วาดฝันไว้ และอาสาสรรหา สารพัดตำแหน่งงานดีๆ มาฝากกันเช่นเคยที่ งานคือเงิน

สถาบันโรคผิวหนัง กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ รับ เภสัชกร 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี/ปริญญาโท หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา เภสัชศาสตร์ หรือ ปริญญาหรือคุณวุฒิอื่นที่ กพส.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาเภสัชกรรมจากสภาเภสัชกรรม มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรม ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการผสมและปรุงยาและเวชภัณฑ์ประเภทต่างๆ การจ่ายยาให้คนไข้ตามคำสั่งแพทย์ในโรงพยาบาล หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง, พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี/ปริญญาโท หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ หรือ ปริญญาหรือคุณวุฒิอื่นที่ กพส.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือ การพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน,

กลุ่มงานบริการ รับ ผู้ช่วยพยาบาล 2 อัตรา วุฒิ มัธยมศึกษาตอนต้น/มัธยมศึกษาตอนปลาย มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ หรือ มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน หรือ วุฒิอื่นที่ กพส.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งนี้ได้ มีความสามารถปฏิบัติงานด้านการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้หรือช่วยเหลือแพทย์และพยาบาลในการให้บริการแก่ผู้ป่วย การส่งเสริมสุขภาพ การพื้นฟูสมรรถภาพ การควบคุมป้องกันโรค และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง, พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 5 อัตรา วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน หรือ คุณวุฒิอื่นที่ กพส.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี,

พนักงานบริการ 1 อัตรา วุฒิ มัธยมศึกษาตอนต้น/มัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)/ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา พณิชยการ บริหารธุรกิจ การท่องเที่ยวและการโรงแรม การประชาสัมพันธ์ ทางช่างยนต์เทคนิค วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาใดสาขาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ สมัครที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลชั้น 6 สถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราวของสถาบันโรคผิวหนัง อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร.09-5207-2840 ถึง 15 ส.ค.นี้

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ลำปาง 1 อัตรา, ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี 1 อัตรา, ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 1 อัตรา และ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.จันทบุรี 1 อัตรา อายุไม่เกิน 65 ปี วุฒิ ไม่ต่ำกว่าปริญญาโท มีประสบการณ์การทำงานกรณีเคยปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการ หรือหน่วยงานในกำกับของรัฐ ต้องเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ 8 หรือเทียบเท่า หรือ กรณีทำงานเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ ต้องเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการ/ผู้จัดการ หรือเทียบเท่า มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการ และการบริหารอย่างดี สามารถทำงานเป็นทีมและประสานงานอย่างดี มีวุฒิภาวะผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ดี มีทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัย และมีความรู้ความเข้าใจในระบบการเรียนการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอย่างดี มีประวัติการทำงาน และการครองตนเหมาะสมกับตำแหน่งอย่างดี มีวิสัยทัศน์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานที่จะพัฒนาศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีความพร้อมทางด้านสุขภาพ และสามารถปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาคอย่างดี สามารถอุทิศตน และอุทิศเวลาให้แก่งานของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอันอาจขัดแย้งต่อการดำเนินงานของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สนใจสมัครที่กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.stou.ac.th ประกาศรับสมัครงาน ข่าวรับสมัครงานจากกองการเจ้าหน้าที่ รับถึง 17 ส.ค.นี้

คณะการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับอาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก ทางด้าน บริหารธุรกิจ หรือ การจัดการธุรกิจ, อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาเอก ทางด้าน บริหารธุรกิจ การจัดการธุรกิจ หรือ การจัดการกีฬาและบันเทิง สนใจสมัครที่ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล (ชั้น 5) สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 สอบถามที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล โทร.0-2329-8000 (-9) ต่อ 3278 หรือ 0-2329-8460 หรือดูที่ www.amc.kmitl.ac.th ถึง 24 ส.ค.นี้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับ วิศวกรโยธา 1 อัตรา กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานอธิการบดี วุฒิ ปริญญาตรี ทาง วิศวกรรมโยธา หรือ เทียบเท่าจากหลักสูตรที่สภาวิศวกรรับรอง มีความรู้ความสามารถในการออกแบบและคำนวณด้านวิศวกรรมโยธา สถาปัตยกรรม และจัดทำแบบมาตรฐานด้วยโปรแกรม CAD เขียนแบบ วางโครงการ ควบคุมหรือช่วยควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรมโยธา สำรวจ บูรณะซ่อมแซม บำรุงรักษา เพื่อให้มีความถูกต้อง ปลอดภัย และเป็นไปตามหลักวิชาวิศวกรรมโยธา สามารถจัดทำและเก็บบันทึกข้อมูลแบบก่อสร้าง และปรับปรุงฐานข้อมูลก่อสร้างด้วย Drawing Control System (DCS) ของมหาวิทยาลัยให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ จัดทำและเก็บบันทึกฐานข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัยและปรับปรุงฐานข้อมูล Geographic Information System (GIS) ของมหาวิทยาลัยให้เป็นปัจจุบันเสมอ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา เก็บรวบรวมข้อมูลสถิตต่างๆทางด้านวิศวกรรมโยธา ติดตามและพัฒนางานด้านวิศวกรรมโยธา เพื่อให้งานมีคุณภาพและมีมาตรฐานที่ดี สามารถให้บริการวิชาการด้านต่างๆ เช่น ช่วยสอน ให้คำปรึกษา แนะนำ ฝึกอบรม ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมาและแก่นักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆที่ได้รับแต่งตั้ง

ต้องสามารถวิเคราะห์ข่าวทั่วไปจากหนังสือพิมพ์ หรือสื่อสารมวลชนอื่นๆโดยอาศัยหลักเศรษฐศาสตร์ ตรรกวิทยาและสังคมวิทยา มีความสามารถเขียนเรียงความตามหัวข้อที่กำหนดให้โดยมีข้อความที่รัดกุม และใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามหลักภาษา สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นทั่วไป เช่น Microsoft Office, Windows และ E-mail มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม เกล้าพระนครเหนือ พ.ศ.2550 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ.2552 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 สมัครที่อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 ห้อง 615 กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ เลขที่ 1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ โทร.0-2555-2000 ต่อ 1144,1159,1189,1035,1036 หรือดูที่ http://www.hrd.kmutnb.ac.th รับถึง 25 ส.ค.นี้

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ประจำฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ วุฒิ ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ ระบบสารสนเทศ มีความรู้ด้าน Hardware, Software และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างดี (หากสามารถเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา vb.net, c#.net และระบบฐานข้อมูลบน MSSQL, MySQL จะพิจารณาเป็นพิเศษ) สามารถแก้ปัญหา และ/หรือให้คำแนะนำด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย ดูแลระบบฐานข้อมูลในฐานข้อมูลระบบงานทั้งหมดของสหกรณ์ ศึกษา วิเคราะห์ระบบงาน ความต้องการของสหกรณ์และผู้ใช้งานเพื่อนำไปสร้าง และ/หรือพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อการบริหารจัดการสหกรณ์ สามารถควบคุม ดูแลปรับปรุงข้อมูลของ Website ให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว สมัครที่ฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด อาคารจามจุรี 9 โทร.0-2218-0555 (-60) ต่อ 2301-2302 ถึง 31 ส.ค.นี้.

หมึกเขียว

7 ส.ค. 2560 11:22 7 ส.ค. 2560 14:33 ไทยรัฐ