วันพุธที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ฝึกงานกับผู้ว่าฯ (2)

โดย ซี.12

พิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

ยังมีอีก 20 จังหวัด และ 20 ผู้ว่าราชการจังหวัดที่สำนักงาน ก.พ.ร ส่งข้าราชการ นปร.รุ่น 11 ไปฝึกงานที่จังหวัด ประกอบด้วย

21.นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นครูฝึกสอนงานให้นางสาวปาลิสา เลิศโภคิน 22.นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นครูฝึกสอนงานให้นายสิทธา เกตุประทุม 23.นายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นครูฝึกสอนงานให้นางสาวจารวี ลุยราช 24.นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นครูฝึกสอนงานให้นายศิริศักดิ์ วงศ์ภักดี 25.นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นครูฝึกสอนงานให้นางสาวสโรชา ราชวงศ์ 26.นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นครูฝึกสอนงานให้นายนิวัฒน์ ประดับกุล 27.นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นครูฝึกสอนงานให้นางสาวอาทิตยา แสนสุด 28.นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นครูฝึกสอนงานให้นายศัลยวิชญ ศรีศกุน 29.นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นครูฝึกสอนงานให้นางสาวสิริโสภา แดงสนั่น 30.นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นครูฝึกสอนงานให้นางสาวพัฐสุดา ตระกูลวรานนท์

31.นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นครูฝึกสอนงานให้นางสาววรจิต บุษบา 32.นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นครูฝึกสอนงานให้นายถิรพงศ์ ฤกษ์ขำ 33.นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นครูฝึกสอน งานให้นายธนบูรณ์ จันทรมาลัย 34.นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นครูฝึกสอนงานให้นางสาวเรณุมาศ ทิพย์มณี

35.นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นครูฝึกสอนงานให้นางสาวธนาจุฑา กังสกุลนิติ 36.นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นครูฝึกสอนงานให้นางสาวกานต์กุลยา บุญตานนท์ 37.นายอวยชัย อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นครูฝึกสอนงานให้นางสาวนิรมล ช้างเย็นฉ่ำ 38.นายสุชาติ นพวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นครูฝึกสอนงานให้นางสาวขวัญกมล ศาสตระรุจิ 39.นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นครูฝึกสอนงานให้นางสาวกัญญารัตน์ ร่มโพธิ์คาพงษ์ 40.นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นครูฝึกสอนงานให้นางสาวดวงมน สุขสมาน

ช่วงของการฝึกงานในจังหวัดระหว่างต้นเดือนสิงหาคม ถึงสิ้น เดือนตุลาคม 2560 ข้าราชการ นปร.11 อย่างน้อยครึ่งหนึ่งที่จะได้มีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติงานกับผู้ว่าราชการจังหวัดถึง 2 คนในช่วง 3 เดือน

เพราะผู้ว่าฯที่เป็นครูฝึกงานให้ในช่วงแรกบ้างก็ย้ายไปจังหวัดอื่นหรือไม่ก็เกษียณอายุราชการ ทำให้ในจังหวัดนั้นมีผู้ว่าฯคนใหม่เข้ามา หรือว่าจะให้ตามตัวผู้ว่าฯที่เป็นครูฝึกงานไปยังจังหวัดใหม่

สำนักงาน ก.พ.ร.จะเปิดรับสมัครผู้สนใจร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12 ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2560 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.opdc.go.th , www.psedthai.com  หรือ facebook psedthai สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2141-9014 หรือ 0-2356-9999

ถ้าใครสนใจเข้ามาร่วมในแวดวงของ นปร.ที่มีมา 11 รุ่นแล้วนี้ก็ขอเชิญ.

“ซี.12”

7 ส.ค. 2560 11:02 ไทยรัฐ