วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สภาพลเมืองสภาของใคร?

250คน อยู่ในมือ ดุลอำนาจใหม่

หลังจากกฎหมายลูก 2 ฉบับ ผ่านกระบวนการสุดท้ายคือ มติเห็นชอบจาก สนช. จากนั้นก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องดำเนินการต่อไป

เหลืออีก 2 ฉบับคือ ที่มาของ ส.ส. และการได้มาซึ่ง ส.ว. หากกฎหมายทั้ง 4 ฉบับ ประกาศใช้เมื่อใดก็สามารถที่จะนับหนึ่งเพื่อเลือกตั้งภายใน 5 เดือน 150 วัน ตามรัฐธรรมนูญ

ก็ดีเดย์เพื่อกำหนดวันเลือกตั้งได้ทันที

ในกรณีการได้มาซึ่ง ส.ว. นั้น กรธ. ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องนี้ออกมาอย่างไม่เป็นทางการแต่ก็คงไม่แตกต่างไปจากนี้

จำนวน ส.ว. 250 คน มาจากการแต่งตั้งจาก คสช. จำนวน 194 คน มาโดยตำแหน่ง 6 คือ ปลัดกระทรวงกลาโหม ผบ.สส. ผบ.ทบ. ผบ.ทร. ผบ.ทอ. และ ผบ.ตร.

หมายความว่า 6 เก้าอี้สำคัญนี้จะต้องดำรงตำแหน่งในระหว่างทำหน้าที่หากต้องเกษียณอายุไปก็ต้องพ้นจากการเป็น ส.ว. คนที่ได้รับการแต่งตั้งให้อยู่ในตำแหน่งที่ว่านี้จะเข้ามาเป็นแทนโดยปริยาย

กรณีนี้ได้มีการกำหนดสาระสำคัญคือ จำนวน ส.ว. 50 คน ที่จะต้องมีขั้นตอนการดำเนินการว่าจะได้มาอย่างไร

หลักการก็คือ ส.ว. ต้องไม่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองพรรคการเมือง แยกกันอย่างเด็ดขาดระหว่างสภาสูงกับสภาล่าง นักการเมืองก็เข้าไปยุ่งไม่ได้ในทุกวาระหากตรวจสอบพบก็จะมีบทลงโทษอย่างเด็ดขาด

เพราะต้องทำหน้าที่เป็น “สภาพลเมือง”

ในจำนวน ส.ว. ที่เหลือ 50 คนนั้น กำหนดให้มาจาก 20 กลุ่ม อาชีพคาดว่าจะครอบคลุมทุกด้านโดย กกต. จะเป็นผู้วินิจฉัยว่าผู้สมัครจะอยู่ในกลุ่มใด และควรที่จะสมัครเพียงกลุ่มเดียวเพื่อไม่ให้เกิดความยุ่งยาก

ผู้สมัครจะต้องมีชื่อที่อยู่ในทะเบียนบ้าน เคยศึกษาหรือทำงานอยู่ตามเวลาที่กำหนดคือ ไม่น้อยกว่า 3 เดือน ต้องเสียค่าสมัครคนละ 2,500 บาท ครึ่งหนึ่งของผู้สมัคร ส.ส.ที่กำหนดไว้ 10,000บาท

วิธีการเลือกนั้นให้เริ่มตั้งแต่ระดับอำเภอทั้ง 20 กลุ่ม ขั้นตอนแรกให้แต่ละกลุ่มเลือกกันเองจากผู้สมัครทั้งหมดภายในกลุ่มให้เหลือ 5 คน

จากนั้นให้เลือกไขว้กับกลุ่มอื่นๆให้เหลือกลุ่มละ 3 คน เป็นตัวแทนระดับอำเภอ แต่หากคะแนนเท่ากันให้จับสลาก ถ้ากลุ่มใดไม่มีคนสมัครให้ส่งไประดับจังหวัดเท่าที่มี

ขั้นตอนการเลือกไขว้ยังมีอยู่ 2 แนวคิด

1.ให้เลือกไขว้กันทุกกลุ่ม

2.แบ่งเป็นสายจับสลากว่ากลุ่มใดอยู่สายไหนเหมือนการแบ่งสายแข่งฟุตบอล จากนั้นก็จับสลากอีกครั้งว่าสายใดต้องเลือกไขว้กับสายใด

ส่วนการเลือกระดับจังหวัดให้ใช้วิธีเดียวกับระดับอำเภอ โดยเลือกให้เหลือตัวแทนจังหวัดกลุ่มละ 1 คน ส่งผลให้แต่ละจังหวัดมีไม่เกิน 20 คน

ในการเลือกระดับประเทศจะใช้วิธีเดียวกัน และต้องเลือกให้เหลือกลุ่มละ 10 คน รวมแล้วจะได้ทั้งหมด 200 คน

เพื่อเสนอให้ คสช. เลือกให้เหลือ 50 คน เพื่อแต่งตั้งให้เป็น ส.ว.

ทั้งหมดก็เป็นขั้นตอนต่างๆให้ได้มาซึ่ง ส.ว.จำนวน 50 คน บวกกับที่ คสช.แต่งตั้ง 194 คน และอีก 6 มาโดยตำแหน่ง

บวก ลบ คูณ หาร แล้วทุกคนล้วนได้มาซึ่งการแต่งตั้งของ คสช. ทั้งนั้น แม้แต่พวกที่มาโดยตำแหน่งก็พวก คสช. เช่นกัน เพราะมิฉะนั้นคงไม่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำคัญ

สรุปความก็คือ คนของ คสช.อยู่ที่ว่าหัวหน้า คสช.จะได้ใช้ดุลอำนาจตรงนี้หรือไม่?

“สายล่อฟ้า”

7 ส.ค. 2560 10:46 7 ส.ค. 2560 14:21 ไทยรัฐ