วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ถก ก.ม.ภาพยนตร์ฟังรอบด้านก่อนชงรัฐ

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็น ร่าง พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...ที่ประชุมเห็นว่า การปรับเนื้อหาควรทำให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ต้องส่งเสริมให้ผู้ประกอบการด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ทำงานได้คล่องตัวยิ่งขึ้น รวมทั้งต้องช่วยให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ระยะที่ 3 ปี 2560-2564 เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อการสร้างภาพลักษณ์และรายได้เข้าสู่ประเทศ ทั้งนี้ วธ.ได้ปรับปรุงกฎหมายด้านภาพยนตร์ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับพัฒนาการด้านภาพยนตร์ในปัจจุบัน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่ระดับสากล โดยร่าง พ.ร.บ.ภาพยนตร์ฯฉบับนี้มี 40 มาตรา เช่น การกำหนดให้มี การจำแนกประเภทหรือจัดเรตติ้งวีดิทัศน์เกม การเล่น มีคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และ วีดิทัศน์ตรวจอนุญาต และจัดเรตติ้งวีดิทัศน์ที่เป็นเกมการเล่นให้เหมาะสมกับผู้เล่นแต่ละช่วงวัย และวีดิทัศน์ที่ห้ามเผยแพร่ในราชอาณาจักร เป็นต้น นอกจากนี้ยังปรับปรุงให้มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เพื่อทำหน้าที่วินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่ง หรือข้อร้องเรียนต่างๆที่ออกตาม พ.ร.บ.ฉบับนี้

“วธ.ได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมจัดทำร่างกฎหมาย และนำข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะมาปรับปรุงเนื้อหาให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์และรอบด้าน จากนั้นจะเสนอร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้เสนอต่อรัฐบาลเร็วๆนี้” นายวีระกล่าว.

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็น ร่าง พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ...ที่ประชุมเห็นว่า การปรับเนื้อหาควรทำให้สอดคล้องกับสภาพสังคม 7 ส.ค. 2560 02:35 ไทยรัฐ