วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โครงการหลวงจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ

การสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ใน มูลนิธิโครงการหลวง สนับสนุนให้เกิดการใช้ผลิตภัณฑ์ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เริ่มตั้งแต่ขั้นตอน การปลูกต้นกล้าไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการผลิต ซึ่ง พีทีที โกลบอล เคมิคอล PTTGC ผู้ดำเนินธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นครบวงจร เป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการความร่วมมือกับ มูลนิธิโครงการหลวง และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกในระยะเริ่มแรกจำนวน 5 ชนิด

ประกอบด้วย พลาสติกคลุมโรงเรือน ถุงบรรจุผักที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ถุงยืดอายุผลิตผลทางการเกษตร ถุงปลูกถุงเพาะพลาสติกชีวภาพย่อยสลาย และถาดสลัดพลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้ ทั้งหมดนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลิตจากเม็ดพลาสติก โพลีเอทิลีน PE ผ่านกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของ พีทีที โกลบอล เคมิคอล ได้รับรองเครื่องหมาย คาร์บอนฟุตพริ้นท์ ที่แสดงถึง การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตลอดวัฏจักรของผลิตภัณฑ์ มีความแข็งแรงทนทาน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกและคุณภาพของผลิตผลภายในโรงเรือน ถุงบรรจุภัณฑ์ สามารถที่จะลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกระบวนการผลิตเม็ดพลาสติกได้ถึงร้อยละ 25 นอกจากนี้คุณสมบัติที่ควบคุมการซึมผ่านของก๊าซยังช่วยให้ยืดอายุผักผลไม้ได้นานขึ้นประมาณ 1 เท่าเมื่อเทียบกับบรรจุภัณฑ์โดยทั่วไปด้วย

ถุงพลาสติกที่ใช้ในการเพาะปลูกเป็น พลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้ ผลิตจากพลาสติกประเภท PLA ได้จากการนำข้าวโพดมาผ่านกระบวนการหมักทางชีวภาพจนได้เป็นเม็ดพลาสติก ย่อยสลายได้ในสภาพแวดล้อมปกติ ใน 180 วัน จึงสามารถนำต้นกล้าไปปลูกลงดินโดยไม่ต้องแกะถุงพลาสติกออก

ความร่วมมือระหว่าง PTTGC กับ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา มีการจัดฝึกอบรมการสร้างโรงเรือนต้นทุนต่ำ การใช้พลาสติกคลุมโรงเรือนและถุงปลูกถุงเพาะเพื่อปลูกผักอย่างถูกวิธีให้กับโรงเรียน 31 แห่ง และ 6 ชุมชนในพื้นที่เขตปฏิบัติการของมูลนิธิโครงการหลวง จ.เชียงใหม่ โดยผักที่ปลูกในโรงเรือนทั้งหมด นอกจากจะนำมาประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กๆได้รับประทานผักปลอดสารพิษแล้ว ถือเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมนุมอีกทางหนึ่งด้วย

การดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง ถือเป็นก้าวสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ PTTGC ที่เน้นถึงนโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน ด้านเศรษฐกิจ ผ่านนวัตกรรมในเชิงกลยุทธ์ ด้านสังคม สร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย และ ด้านสิ่งแวดล้อม ที่เข้าใจและให้ความสำคัญในคุณค่าการเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้ดีขึ้น

การพัฒนาโครงการหลวงจากต้นน้ำถึงปลายน้ำ เป็นศาสตร์พระราชาที่สร้างคุณค่าให้กับสังคม นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ที่จะทำให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีคุณภาพและยั่งยืนตลอดไป.

หมัดเหล็ก
mudlek@thairath.co.th

6 ส.ค. 2560 11:33 6 ส.ค. 2560 12:34 ไทยรัฐ