วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ฝึกงานกับผู้ว่าฯ

โดย ซี.12

พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

คงพอจะทราบกันถึงโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ หรือโครงการ นปร. ที่สำนักงาน ก.พ.ร. รับสมัครเป็นประจำทุกปี

เมื่อไม่นานมานี้ได้นำเสนอให้ทราบว่า ผู้ที่อยู่ในโครงการ นปร.รุ่น 10 กำลังฝึกงานกับ เอกอัครราชทูต ตามสถานทูตไทยในต่างประเทศ ก่อนสำเร็จตามหลักสูตรและไปประจำหน่วยงานต่างๆ ส่วนข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 11 จำนวน 40 คน ได้ไปฝึกปฏิบัติราชการกับ ผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ทำหน้าที่ครูฝึกสอนงาน (Mentor) ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560

ครูฝึกสอนงานที่จัดให้ล้วนแต่เป็นยอดฝีมือในแวดวงนักปกครองทั้งสิ้น คือ

1.นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นครูฝึกสอนงานให้นางสาวสุภิชา มีนิล

2.นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นครูฝึกสอนงานให้นางสาวณัฐธิดา ดวงอุไร 3.นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นครูฝึกสอนงานให้นางสาวชนันภรณ์ ปุ้งเผ่าพันธ์ 4.นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นครูฝึกสอนงานให้นางสาวอรุณี อิ้วเจริญ 5.นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นครูฝึกสอนงานให้นางสาวกัลยวันต์ สวนคร้ามดี

6.นายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นครูฝึกสอนงานให้นายศักดิ์ธัช โปตระนันทน์ 7.นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นครูฝึกสอนงานให้นายวสวัตติ์ เถื่อนคำ 8.นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นครูฝึกสอนงานให้นางสาวศุภิสรา วงศ์สุทธาวาส 9.นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นครูฝึกสอนงานให้นางสาวสินีนาฎ พิมพ์โพธิ์ 10.นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นครูฝึกสอนงานให้นางสาวอารยา ทองเสม

11.นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นครูฝึกสอนงานให้นางสาวชุติมา เกษียรสินธุ์ 12.นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นครูฝึกสอนงานให้นางสาวภณิชชา ลิ้มสกุล 13.นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นครูฝึกสอนงานให้นายณัฐวุฒิ เกรียงไกรเลิศ 14.นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นครูฝึกสอนงานให้นายมนตรี วรารักษ์สัจจะ 15.นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นครูฝึกสอนงานให้นางสาวอรวรา วัฒนวิศาล

16.นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นครูฝึกสอนงานให้นางสาวพัชราภรณ์ ขจรอินทร์ 17.นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นครูฝึกสอนงานให้นางสาวนัทธมน เพชรกล้า 18.นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นครูฝึกสอนงานให้นางสาวพิชญา ไหมบุญแก้ว 19.นายวีรศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นครูฝึกสอนงานให้นางสาวดาริกา ทรวงแก้ว 20.นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นครูฝึกสอนงานให้นางสาวมณสิชา โบว์เสรีวงศ์

จบจากการฝึกกับผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว จะต้องไปเรียนรู้การทำงานของอธิบดี ปลัดกระทรวง เอกอัครราชทูต และผู้บริหารระดับสูงของภาคธุรกิจเอกชนด้วย.

“ซี.12”

6 ส.ค. 2560 11:29 ไทยรัฐ