วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มท.จับมือเครือข่ายขับเคลื่อนยุวมหาดไทยตอบแทนคุณแผ่นดิน

มท.จับมือม.เกษตรศาสตร์ มูลนิธิรัฐบุรุษ สร้างเครือข่ายขับเคลื่อน ‘ยุวมหาดไทย’ รู้ รัก สามัคคี เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน...

เมื่อวันที่ 5 ส.ค. ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ มูลนิธิรัฐบุรุษ (พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการร่วมดำเนินโครงการพัฒนายุวมหาดไทย เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนต้นแบบที่มีจิตสำนึก รู้จักตอบแทนบุญคุณของแผ่นดิน เพื่อเป็นแบบอยางเยาวชนที่มีคุณภาพและมีความพร้อมในการดูแลบ้านเมืองในอนาคต โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย พล.อ.ศรุต นาควัชระ ผู้อำนวยการศูนย์ยวพัฒน์ มูลนิธิรัฐบุรุษฯ นายภาสกร เหมกรณ์ ที่ปรึกษาด้านกิจการอุดมศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้แทนของหน่วยงานร่วมลงนาม

นายสุทธิพงษ์ เผยว่า กระทรวงมหาดไทยยินดีที่ทุกภาคส่วนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติ รัฐบาลได้มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากร ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการเสริมสร้างความมีระเบียบวินัยของคนในชาติ อาทิ การจัดระเบียบสังคม การส่งเสริมความสามัคคีและความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ตามหลักการ “รู้ รัก สามัคคี” และอุดมการณ์ “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” กระทรวงมหาดไทยจึงได้จัดทำโครงการพัฒนายุวมหาดไทย โดยเปิดโอกาสให้เยาวชน ได้แก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษาจากหลายสถาบันการศึกษาได้เข้าร่วมโครงการฯ สำหรับการลงนามในครั้งนี้ เป็นการประสานความร่วมมือในการร่วมดำเนินโครงการพัฒนายุวมหาดไทย มีการสนับสนุนบุคลากร บูรณาการงบประมาณ วิชาการและทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมการดำเนินโครงการมีประสิทธิภาพทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ เพื่อร่วมกันส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้และเข้าใจการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การทำงานร่วมกัน การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสมานฉันท์ และนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สุขทั้งแก่ตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า โครงการดังกล่าว มีการดำเนินการ แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1. กิจกรรมค่ายพี่เลี้ยงยุวมหาดไทย มีกลุ่มเป้าหมาย เป็นนิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนายุวมหาดไทย โดยมีหลักการและกระบวนการทำงานในลักษณะพี่สอนน้อง เน้นการให้คำปรึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมภายในค่ายฯ การแนะนำดูแลซึ่งกันและกัน ของกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม ส่วนที่ 2 กิจกรรมค่ายพัฒนายุวมหาดไทย กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือ 5 จากโรงเรียนในพื้นที่ที่จัดกิจกรรม อย่างไรก็ตาม การพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างกัน ของหน่วยงานภาคีเครือข่าย ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้ก้าวไกล เพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาสังคม ให้เกิดความรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติ กระทรวงมหาดไทยคาดหวังว่า เยาวชนเหล่านี้จะเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นกำลังสำคัญที่จะนำพาสังคมและประเทศชาติ ให้มีความสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองได้ในอนาคต.

มท.จับมือม.เกษตรศาสตร์ มูลนิธิรัฐบุรุษ สร้างเครือข่ายขับเคลื่อน ‘ยุวมหาดไทย’ รู้ รัก สามัคคี เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน... 5 ส.ค. 2560 15:48 5 ส.ค. 2560 16:57 ไทยรัฐ