วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สธ.ผุดศูนย์ต้นแบบดูแลพระสงฆ์หลังพบป่วยอื้อ

เมื่อวันที่ 4 ส.ค. ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) วังด้ง จ.กาญจนบุรี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปทรงเป็นประธานเปิดอาคารศูนย์สุขภาพพระภิกษุสงฆ์ สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 19 รพ.สต.บ้านวังด้ง โดยมี นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เฝ้ารับเสด็จฯ

นพ.โสภณกล่าวว่า อาคารศูนย์สุขภาพพระภิกษุสงฆ์ สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 19 ได้รับ งบประมาณจากการระดมทุนสร้างจากทุกภาคส่วน เพื่อสร้างและปรับปรุง รพ.สต.วังด้ง และก่อสร้างอาคารสำหรับให้การรักษาพยาบาลพระสงฆ์และสามเณร ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนประชาชนทั่วไป ซึ่งก่อสร้างกุฏิพร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับพระสงฆ์อาพาธที่ต้องพักค้างคืน 15 หลัง รวมถึงการปรับปรุงอาคารและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อให้ รพ.สต.วังด้ง มีความพร้อมเป็นศูนย์ต้นแบบ ให้บริการพระภิกษุ สงฆ์ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนทั่วไปสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้ โดยใช้หลักสูตรวิธีพึ่งตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และตามหลักทางเลือกวิถีพุทธ

นพ.โสภณกล่าวต่อว่า จากข้อมูลสถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ ซึ่งศึกษาพระสงฆ์ใน 11 จังหวัดพบว่ากว่า 1 ใน 3 ของพระสงฆ์ตกอยู่ในสภาวะอ้วนกว่ามาตรฐาน และยังพบว่าพระสงฆ์สูงวัยส่วนใหญ่เป็นโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจ หลอดเลือดสมองและมะเร็ง เนื่องจากพุทธศาสนิกชนทำอาหารถวายพระสงฆ์ที่มีรสหวานมันเค็มจัด.

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) วังด้ง จ.กาญจนบุรี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปทรงเป็นประธานเปิดอาคารศูนย์สุขภาพพระภิกษุสงฆ์ สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 19 5 ส.ค. 2560 00:20 5 ส.ค. 2560 00:20 ไทยรัฐ