วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พช.ปลื้มคว้ารางวัล 'สังข์เงิน' ตอกย้ำสุดยอดองค์กรผลงานดีเด่น

พช.ปลื้มคว้ารางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ "สังข์เงิน" จากสมาคมนักประชาสัมพันธ์ฯ ตอกย้ำความเป็นสุดยอดองค์กรผลงานดีเด่น ด้านการประชาสัมพันธ์ สร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ เผยเป็นหน่วยงานแรกของกระทรวงมหาดไทยที่ได้รางวัลทรงคุณค่านี้

เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 60 ที่กรมประชาสัมพันธ์ นายณรงค์ บุ่ยศิริรักษ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นตัวแทนกรมการพัฒนาชุมชนเข้ารับมอบรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ "สังข์เงิน" โดยมี พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล

สำหรับรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ "สังข์เงิน" เป็นรางวัลที่สมาคมนักประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้น เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน โครงการ และบุคคล ที่ได้ให้ความสำคัญของการประชาสัมพันธ์ และสามารถนำมาใช้ในกิจการและทำประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ

ทั้งนี้ รางวัลแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1. ประเภทบุคคล 2. ประเภทองค์กร และ 3. ประเภทโครงการ มีเกณฑ์การพิจารณาให้กับองค์กร/โครงการ/บุคคล จะต้องใช้เทคนิคการประชาสัมพันธ์ในการประกอบกิจกรรม อันส่งเสริมให้กิจกรรมนั้นๆ เกิดความสำเร็จ โดยยึดหลักจรรยาบรรณของการประชาสัมพันธ์ รวมถึงมีประวัติ ความเป็นมาขององค์กร/โครงการ/บุคคล เป็นที่ยอมรับของสังคมโดยส่วนรวม และมีผลงานด้านการประชาสัมพันธ์เป็นที่ประจักษ์ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1-2 ปี

นายณรงค์ กล่าวว่า นับเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจของกรมการพัฒนาชุมชน ที่ได้รับรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ "สังข์เงิน" ครั้งที่ 25 ในประเภทองค์กร และนับเป็นหน่วยงานแรกในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ได้รับคัดเลือก จากสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยให้ได้รับรางวัลนี้ โดยรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ "สังข์เงิน" นั้น นับได้ว่าเป็นรางวัลสุดยอดของการประชาสัมพันธ์ในสาขาต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมามีองค์กรชั้นนำ บุคคลที่มีชื่อเสียง ตลอดจนโครงการที่มีความสำคัญต่อประเทศ และถือได้ว่าประสบความสำเร็จ ได้เข้ารับรางวัลดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งการประชาสัมพันธ์นับเป็นอีกหนึ่งยุทธศาสตร์สำคัญ ที่จะขับเคลื่อนและปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มหรือบุคคลในแง่มุมต่างๆ ขณะเดียวกัน ก็เป็นการสนับสนุนให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อคนภายนอก และที่สำคัญที่สุดเป็นสร้างการรับรู้และเข้าใจ รวมถึงความร่วมมือและการยอมรับในการทำงาน เพราะงานของกรมการพัฒนาชุมชนนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนฐานรากเป็นสำคัญ งานต่างๆ จึงจะสามารถบรรลุผลสำเร็จได้ ทั้งนี้ รางวัลที่จะได้จะเป็นหนึ่งในกำลังใจที่สำคัญ ให้แก่บุคลากรของกรมการพัฒนาชุมชน ในการร่วมกันขับเคลื่อนงานต่างๆ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่วางไว้นั่นคือ เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2564

พช.ปลื้มคว้ารางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ "สังข์เงิน" จากสมาคมนักประชาสัมพันธ์ฯ ตอกย้ำความเป็นสุดยอดองค์กรผลงานดีเด่น ด้านการประชาสัมพันธ์ สร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ เผยเป็นหน่วยงานแรกของกระทรวงมหาดไทยที่ได้รางวัล 4 ส.ค. 2560 16:02 4 ส.ค. 2560 18:25 ไทยรัฐ