วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นอภ.แหวนเพชร

โดย ซี.12

การคัดเลือกนายอำเภอที่มีผลงานดีเด่น ตามโครงการนายอำเภอ แหวนเพชร ประจำปี พ.ศ.2560 ได้มีการประกาศผลออกมาแล้ว

ทั้งนี้ โดย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติเป็นผู้ลงนามในประกาศนั้นด้วยตนเอง

กรมการปกครอง ซึ่งเป็นต้นสังกัดของนายอำเภอและเป็นเจ้าของโครงการประกวดดังกล่าวระบุว่า กระทรวงมหาดไทย มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบำบัดทุกข์บำรุงสุข การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน การอำนวยความเป็นธรรมของสังคม การส่งเสริมและพัฒนาการเมืองการปกครอง การพัฒนาการบริหารราชการส่วนภูมิภาค การปกครองท้องที่ การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและพัฒนาชุมชน การทะเบียนราษฎร ความมั่นคงภายใน กิจการสาธารณภัย และการพัฒนาเมือง ตลอดจนราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย

ดังนั้น “นายอำเภอ” จึงเป็นตำแหน่งทางการบริหารราชการแผ่นดิน ที่สำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนการบูรณาการกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับ “นายอำเภอ” กระทรวงมหาดไทยจึงมอบหมายให้กรมการปกครองดำเนินโครงการนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี พ.ศ.2560 เพื่อพิจารณาคัดเลือกข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ สำหรับเข้ารับรางวัลและประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงมหาดไทย

บัดนี้ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกตามโครงการนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี พ.ศ.2560 เสร็จ เรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์อันสมควรประกาศให้เป็นนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี พ.ศ.2560 ดังนี้

นายอำเภอแหวนเพชร (รางวัลชนะเลิศ) จำนวน 5 รางวัล ดังต่อไปนี้

1.พื้นที่ปกติ จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ 1.นายณรงค์ จีนอ่ำ นายอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 2.นายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย นายอำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 3.ว่าที่ร้อยตรี วิกรม จากที่ นายอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 4.นางสำรวย เกษกุล นายอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

2.พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ 1.นายโอม เชื้อแหลม นายอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

นายอำเภอแหวนทองคำ (รางวัลชมเชย) จำนวน 5 รางวัล ดังต่อไปนี้

1.พื้นที่ปกติ จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ 1.นายกฤษณพันธ์ เดชครุธ นายอำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 2.นายจิรศักดิ์ ตะปะโจทย์ นายอำเภอ บ้านฉาง จังหวัดระยอง 3.นายชรินทร์ ทองสุข นายอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัด ลพบุรี 4.นายศิริชัย ไตรสารศรี นายอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

2.พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ นายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

ทั้งหมดนี้จะเข้ารับรางวัลในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ซึ่งเป็นวันดำรงราชานุภาพ.

“ซี.12”

4 ส.ค. 2560 10:58 4 ส.ค. 2560 12:38 ไทยรัฐ