วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มท.ขับเคลื่อนเรียนรู้สู่คุณธรรมนำชีวิต พัฒนาแนวความคิดคุณธรรม-จริยธรรม

กระทรวงมหาดไทยขับเคลื่อน "การเรียนรู้สู่คุณธรรมนำชีวิต" เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาแนวความคิดด้านคุณธรรม-จริยธรรม แก่บุคลากรในสังกัด พร้อมกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนทั่วประเทศประพฤติปฏิบัติ ตามแนวทางของพระพุทธศาสนา เพื่อพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป

เมื่อวันที่ 31 ก.ค.60 ที่ห้างทวีกิจคอมเพล็กซ์ ชั้น 4 อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เข้าเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการ "การเรียนรู้สู่คุณธรรมนำชีวิต" ซึ่งจัดขึ้นโดย จ.สระบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์ จ.สระบุรี

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า ในนามของกระทรวงมหาดไทย รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง และขอขอบพระคุณคณะผู้จัดงานเป็นอย่างสูง ที่ได้ให้เกียรติเชิญคณะผู้แทนของกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมโครงการนิทรรศการการเรียนรู้สู่คุณธรรมนำชีวิตในครั้งนี้ ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ตลอดจนเป็นการเชื่อมโยงโครงการโรงเรียนคุณธรรมตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อร่วมกันพัฒนาให้ประชาชนและเยาวชนมีคุณธรรมนำชีวิต และมีความสุขในการดำเนินชีวิตด้วย ศีล สมาธิและปัญญา

ทั้งนี้ผลสำเร็จที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมจากโครงการนี้ คือ การสร้างกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาแนวความคิดทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม โดยให้ความสำคัญกับบ้าน วัด และโรงเรียน เพื่อเริ่มต้นกระบวนการทางความคิดด้านคุณธรรม จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนและเยาวชน เกิดการรับรู้ มีจิตสำนึกที่ดี และเป็นคนมีคุณภาพต่อไป ด้วยการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่พี่น้องประชาชนและเยาวชนไทย โดยเฉพาะพุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักศีล 5 มาประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อให้ทุกคนได้มีคุณธรรมนำชีวิตและมีความสุขในการดำเนินชีวิตด้วย ศีล สมาธิ และปัญญา

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ที่ปรากฏชัดเจนที่ได้รับจากการเยี่ยมชมโครงการดังกล่าวแล้ว ยังเป็นการสร้างเครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมระหว่างข้าราชการหรือบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอีกด้วย เพื่อนำแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมไปเป็นต้นแบบในการขยายผลและขับเคลื่อนภารกิจด้านคุณธรรมและจริยธรรมของแต่ละหน่วยงานให้บรรลุผลสำเร็จ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ภารกิจในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ที่ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน จะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป

กระทรวงมหาดไทยขับเคลื่อน "การเรียนรู้สู่คุณธรรมนำชีวิต" เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาแนวความคิดด้านคุณธรรม-จริยธรรม แก่บุคลากรในสังกัด พร้อมกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนทั่วประเทศประพฤติปฏิบัติ ตามแนวทางของพระพุทธศาสนา 31 ก.ค. 2560 16:47 31 ก.ค. 2560 17:13 ไทยรัฐ