วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โปรดเกล้าฯ 'พ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติ-แผนปฏิรูปประเทศ'

เว็บไซต์ราชกิจจาฯ เผยแพร่ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ "พ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติ" ทบทวนทุก 5 ปี ตามความเหมาะสมสถานการณ์ โปรดเกล้าฯ "พ.ร.บ.ปฏิรูปประเทศ" ให้ ครม.แจ้งความคืบหน้าแผนปฏิรูปต่อสภาทุก 3 เดือน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 31 ก.ค.60 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560 โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ เป็นการสมควรให้มีกฎหมายการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีเนื้อหาที่น่าสนใจดังนี้ ให้นายกฯ เป็นประธานกรรมการ ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นรองประธานคนที่ 1 ประธานวุฒิสภา เป็นรองประธานคนที่ 2 เป็นต้น และในการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะและผู้ทรงคุณวุฒิให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน และให้แต่งตั้ง 

นอกจากนี้ให้คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ จัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้นให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน และให้นำความเห็นของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) และคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) มาประกอบการพิจารณา อย่างไรก็ตาม ให้คณะกรรมการจัดให้มีการทบทวนทุก 5 ปี หรือในกรณีที่สถานการณ์โลกหรือสถานการณ์ของประเทศเปลี่ยนแปลงไปจนไม่เหมาะสมที่จะดำเนินการตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ ผู้รับสนองพระราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ

อ่านรายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/079/1.PD

นอกจากนี้ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2560 โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ เป็นการสมควรให้มีกฎหมายการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีเนื้อหาดังนี้ ให้มีการจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศต่างๆ จำนวน 11 ด้าน ประกอบด้าน การเมือง การบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม การศึกษา เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ สังคม และด้านอื่นตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) กำหนด นอกจากนี้การจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะขององค์กรฝ่ายตุลาการมาใช้ประกอบในการพิจารณา 

อย่างไรก็ตาม ให้คณะกรรมการปฏิรูปเสนอร่างแผนปฏิรูปประเทศที่ผ่านการพิจารณาแล้วต่อครม.ภายใน 30 วันหลังจากที่ประชุมให้ความเห็นชอบแล้ว และครม.ต้องแจ้งความคืบหน้าการดำเนินตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาทุก 3 เดือน และต้องกำหนดผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังว่าจะบรรลุภายใน 5 ปีด้วย ผู้รับสนองพระราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ

อ่านรายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/079/13.PDF

เว็บไซต์ราชกิจจาฯ เผยแพร่ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ "พ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติ" ทบทวนทุก 5 ปี ตามความเหมาะสมสถานการณ์ โปรดเกล้าฯ "พ.ร.บ.ปฏิรูปประเทศ" ให้ ครม.แจ้งความคืบหน้าแผนปฏิรูปต่อสภาทุก 3 เดือน 31 ก.ค. 2560 16:40 ไทยรัฐ