วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มท.เกษียณ

โดย ซี.12

ข้าราชการพลเรือนสามัญของกระทรวงมหาดไทยที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ และจะต้องพ้นจากราชการหรือครบเกษียณอายุตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2560 นั้นยังมีอีกหลายกรม

อย่างเช่น กรมที่ดิน มีตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น ที่เกษียณ 2 รายคือ1.นายทรงวุฒิ สายแก้ว รองอธิบดี 2.นายบุญช่วย ผูกสี รองอธิบดี

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 1.นายสยุมภู สุรเกียรติ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการทะเบียนที่ดิน สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน 2.นางสาวสมศรี ประทุมเมฆ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการทำแผนที่ ภาพถ่าย กองเทคโนโลยีทำแผนที่

ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง 1.นางสารภี จันทร์มี ผู้ตรวจราชการกรม 2.นางสุนีย์ บัวใหญ่ ผู้ตรวจราชการกรม 3.นายอดิศร เกียรติปิติ ผู้ตรวจราชการกรม 4.นายเชาวลิต อาสนสุวรรณ์ ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีทำแผนที่
ที่เป็นเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด อำนวยการ ระดับสูง ได้แก่ 1.นาย เจริญชัย อรรถโกมล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง 2.นายชัยยุทธ ตู้ทองคำ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ 3.นายเชิดศักดิ์ อมรรัตนกุล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 4.นายประมูลสิทธิ์ ศรีสงคราม เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร 5.นายปรีชา เปล่งผิว เจ้าพนักงาน
ที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ 6.นายพจน์ ขาวผ่อง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี 7.นายพรชัย สัมมาวุฒธิ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 8.นายพิชัย แพเกาะ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น 9.นายไพโรจน์ บัวน่วม เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี 10.นายภิญโญ หิตโกเมท เจ้าพนัก– งานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ 11.นายยงสกุล สุขสมัย เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี 12.นางสาวลดาวัลย์ เผ่าภิญโญ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม 13.นายวิพงศ์ ดาวรัตนหงษ์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 14.นางวิภาวี อุไรศิริ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ 15.นางศุภร อาสาณรงค์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี 16.นายสุชัยวิทย์ เนียมโภคะ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร 17.ว่าที่ร้อยตรีสุรทศ วัฒนพันธุ์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระนอง 18.ว่าที่ร้อยตรีสุรพล ไพศาลศิลป์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระยอง 19.นางอุทัยวรรณ ทิพย์เนตร เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง

ของกรมการพัฒนาชุมชน ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น คือ นายณรงค์ ปุยศิริรักษ์ รองอธิบดีตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง 1.นายกิจจา กาญจนะวีระ ผู้ตรวจราชการกรม 2.นายสิทธะชัย รังสิกรรพุม ผู้ตรวจราชการกรม 3.นางสาวสุณี สุทธิวานิช ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาการจังหวัดอำนวยการ ระดับสูง คือ 1.นางสาวปราณี ภารังกูล พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2.นายสุเมธ ทองดี พัฒนาการจังหวัดอุดรธานี 3.นายสวัสดิ์ มีแต้ม พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช 4.นางสุนิสา บุณยาทิษฐาน พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ 5.นางสาวประภัสสร อุราสาย พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี 6.นางวรรณธนา ไฝสีดำ พัฒนาการจังหวัดปัตตานี

รายการเกษียณของมหาดไทยยังเหลืออีก 2 กรม คือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งจะนำเสนอในโอกาสต่อไป.

“ซี.12”

30 ก.ค. 2560 15:18 30 ก.ค. 2560 15:18 ไทยรัฐ