วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โพล ม.เกษตร ชี้เกษตรกรยังเชื่อมั่นนโยบายแก้ปัญหาของ 'บิ๊กฉัตร'

โพล ม.เกษตร ชี้เกษตรกรส่วนใหญ่ยังเชื่อมั่นในนโยบายแก้ปัญหาของ "บิ๊กฉัตร" โดยเฉพาะนโยบาย "9101" มีความเชื่อมั่นร้อยละ 94.33 ส่วนที่เชื่อมั่นน้อยที่สุด คือ นโยบายยกระดับสหกรณ์ให้เข้มแข็ง ร้อยละ 53.13

เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 60 ดร.ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญการตลาดภูมิภาคเอเชีย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แถลงผลการสำรวจความคิดเห็น เรื่อง "ความเชื่อมั่นของเกษตรกรต่อนโยบายและประสิทธิภาพการทำงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์" ซึ่งสำรวจข้อมูลจากเกษตรกรทั่วประเทศ จำนวน 1,536 คน ระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ใน 3 ประเด็น ได้แก่

1) ความเชื่อมั่นต่อนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งประกอบด้วย แผนงานการเชื่อมโยงงานตามนโยบายของ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเกษตรกรมีความเชื่อมั่นต่อแผนงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยเฉพาะนโยบาย 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน สูงที่สุด ถึงร้อยละ 94.33 (เกรด A+) รองลงมาคือ แผนงานระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงใหญ่) ร้อยละ 84.76 (เกรด A) และการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร ร้อยละ 83.01 (เกรด A) นอกจากนี้ ในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ผลการสำรวจพบว่า ภาพรวม เกษตรกรมีความเชื่อมั่น ร้อยละ 70.69 (เกรด B) ไม่เชื่อมั่น ร้อยละ 15.03 และไม่แน่ใจ ร้อยละ 14.28 ส่วนที่เกษตรกรเชื่อมั่นในนโยบายน้อยที่สุดคือ ยกระดับสหกรณ์ให้เข้มแข็ง ร้อยละ 53.13 ไม่เชื่อมั่นร้อยละ 26.95 ไม่แน่ใจร้อยละ 19.92

2) ความเชื่อมั่นต่อประสิทธิภาพการทำงานตามนโยบายให้สำเร็จเป็นรูปธรรม พบว่าโดยภาพรวม เกษตรกรมีความเชื่อมั่น ร้อยละ 74.71 (เกรด B) ไม่เชื่อมั่น ร้อยละ 12.08 และไม่แน่ใจ ร้อยละ 13.21 ทั้งนี้ พบว่าเกษตรกรมีความเชื่อมั่นต่อประสิทธิภาพการทำงานของรัฐมนตรี สูงถึงร้อยละ 84.18 ขณะที่มีความเชื่อมั่นต่อประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการประจำ เพียงร้อยละ 65.23 เท่านั้น

3) ความเชื่อมั่นว่าการยืมตัวปลัดกระทรวง นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ไปช่วยราชการสำนักนายกรัฐมนตรี จะทำให้การขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงฯ เป็นรูปธรรมมากขึ้น พบว่าเกษตรกรมีความเชื่อมั่น ร้อยละ 62.24 ไม่เชื่อมั่น ร้อยละ 22.59 และไม่แน่ใจ ร้อยละ 15.17

ดร.ไพฑูรย์ แสดงความคิดเห็นต่อผลการสำรวจครั้งนี้ว่า ค่อนข้างชัดเจนว่าเกษตรกรมีความเชื่อมั่นต่อนโยบายหลักของกระทรวงฯ เพียงแต่บางนโยบายที่กระทรวงฯ พยายามขับเคลื่อน เป็นปัญหาเรื้อรังเดิมยากแก่การแก้ไขในระยะเวลาสั้นๆ อาทิ การยกระดับสหกรณ์ให้เข้มแข็ง หรือการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร และจำเป็นต้องใช้เวลาในการปรับตัว อาทิ Smart Officer และ Smart Farmer จึงทำให้ภาพรวมของความเชื่อมั่นต่อนโยบายยังไม่สูงเท่าที่ควรจะเป็น

อย่างไรก็ดี แม้เกษตรกรจะให้ความเชื่อมั่นต่อประสิทธิภาพการทำงานของรัฐมนตรี มากกว่าข้าราชการประจำค่อนข้างมาก แต่กลับไม่เด่นชัดนักว่า ลำพังการยืมตัวปลัดกระทรวงฯ ไปช่วยราชการสำนักนายกรัฐมนตรี จะทำให้การขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงฯ เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เป็นไปได้ว่า แม้ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีผลงานในการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรไม่มาก แต่ด้วยเหตุที่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ไม่ปรากฏว่าพัวพันกับการทุจริต ตลอดจนยังไม่มีความชัดเจน ว่าผู้ที่จะเข้ามารับหน้าที่ต่อจากนี้ จะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในระยะเวลาเท่าที่เหลืออยู่ตามโรดแม็ปของรัฐบาลได้

โพล ม.เกษตร ชี้เกษตรกรส่วนใหญ่ยังเชื่อมั่นในนโยบายแก้ปัญหาของ "บิ๊กฉัตร" โดยเฉพาะนโยบาย "9101" มีความเชื่อมั่นร้อยละ 94.33 ส่วนที่เชื่อมั่นน้อยที่สุด คือ นโยบายยกระดับสหกรณ์ให้เข้มแข็ง ร้อยละ 53.13 30 ก.ค. 2560 13:31 ไทยรัฐ