วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เศรษฐกิจโลกwww.mfa.go.th/business/th
คือเว็บไซต์ของศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ จัดตั้งเพื่อประสานข้อมูลติดตามพัฒนาการ และให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการดำเนินความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี เพื่อส่งเสริมและรักษาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชนไทย

ข้อมูลองค์กร โครงสร้างกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เกี่ยวกับกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สถานการณ์เศรษฐกิจการค้า การลงทุน ข้อมูลด้านการค้าและการลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย เปิดม่านความคิด รวบรวมบทความที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์สำหรับผู้พลาดการอ่าน กรอบความร่วมมือเศรษฐกิจระหว่างประเทศ รวมทุกสาระกรอบความร่วมมือและข้อตกลงทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ฯลฯ...