วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กษัตริย์สีหมุนี สถาปนา พลเอกเตียบันห์ เป็น 'สมเด็จพิชัยเสนาเตียบันห์'

พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ สถาปนา พลเอกเตีย บันห์ รองนายกฯ และ รมต.กลาโหมกัมพูชา เป็น 'สมเด็จพิชัยเสนาเตียบันห์'

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 สำนักพระราชวัง พระราชอาณาจักรกัมพูชา ได้ออกพระราชกฤษฎีกา ลงพระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี สถาปนา พลเอกเตีย บันห์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชา เป็น "สมเด็จพิชัยเสนาเตียบันห์"

โดยมีข้อความว่า พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี ทรงเข้าพระทัยในรัฐธรรมนูญในพระราชอาณาจักรกัมพูชา และเข้าพระทัยใน พลเอกเตีย บันห์ ซึ่งเป็นผู้นำที่ดี เป็นที่รักและเคารพของปวงประชา ได้เข้าร่วมบริหารประเทศกัมพูชาตามรัฐธรรมนูญในพระราชอาณาจักรกัมพูชา ตั้งแต่ ค.ศ.1993 โดยได้ร่วมกำหนดข้อกฎหมายเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมให้ได้รับสันติภาพ เสถียรภาพ ความเป็นเอกภาพในชาติบ้านเมือง รวมถึงการพัฒนาประเทศในทุกแขนง ดำเนินการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย สร้างชาติบ้านเมืองให้มีเสถียรภาพ ความสงบสุขในสังคมได้เป็นอย่างดี มีความร่วมมือในระดับนานาชาติ อีกทั้งรักษาไว้ซึ่งความเป็นเอกภาพชาติ บูรณภาพแห่งดินแดน ภายใต้การบริหารบ้านเมืองที่ชาญฉลาดในสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีในพระราชอาณาจักรกัมพูชา

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พลเอกเตีย บันห์ ได้ดำรงตนเป็นผู้นำที่ดี เป็นที่รักและเคารพ ของปวงประชา สวามิภักดิ์ต่อราชบัลลังก์ ปกป้องและเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ชั่วนิรันดร์

จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม สถาปนา พลเอกเตีย บันห์ เป็น สมเด็จพิชัยเสนาเตียบันห์ นับแต่วันที่ 29 ก.ค.60

พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ สถาปนา พลเอกเตีย บันห์ รองนายกฯ และ รมต.กลาโหมกัมพูชา เป็น 'สมเด็จพิชัยเสนาเตียบันห์' 30 ก.ค. 2560 12:30 30 ก.ค. 2560 13:11 ไทยรัฐ