วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตำรวจปลอดการเมือง?

คณะกรรมการปฏิรูปตำรวจเดินหน้าค่อนข้างจะเร็ว เพียงไม่กี่วันก็มีข้อเสนอใหม่ๆเปิดเผยต่อประชาชน เปิดประเด็นที่ต้องอภิปรายมากมาย ทั้งเรื่องคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ค.ต.ช.) คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ รวมทั้งข้อเสนอให้ยกฐานะ สตช.ขึ้นเป็นกระทรวง

รัฐธรรมนูญ 2560 มีบทบัญญัติเป็นภาคบังคับให้แก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับหน้าที่ อำนาจ และภารกิจของตำรวจให้เหมาะสม ปรับปรุงกฎหมายการบริหารงานบุคคล การให้ความเป็นธรรมในการแต่งตั้งโยกย้าย ตามระบบคุณธรรมอย่างชัดเจน และปฏิรูประบบการสอบสวนคดีอาญา ให้มีการถ่วงดุลระหว่างตำรวจกับอัยการ

มีข้อเสนอให้ยกฐานะสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ขึ้นเป็นกระทรวง หรือมิฉะนั้นก็ให้คงสถานะเทียบเท่ากรม และให้โอนภารกิจ 11 ด้าน ซึ่งไม่ใช่ภารกิจโดยตรงของตำรวจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจรถไฟ ตำรวจจราจร ตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจน้ำ และตำรวจทางหลวงเป็นต้น

ข้อเสนอต่างๆเหล่านี้ยังไม่ใช่ข้อสรุป เป็นเพียงการกำหนดให้คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาข้อดีข้อเสีย เพื่อหาข้อสรุปที่ดีที่สุด แต่การยกฐานะเป็นกระทรวง สวนทางกับข้อเรียกร้องจากหลายฝ่าย ที่ให้กระจายอำนาจไปสู่จังหวัด และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย และให้คุณให้โทษตำรวจ

ในปัจจุบัน สตช.อาจจะมีสถานะเทียบเท่ากรม เช่นเดียวกับกรมในสังกัดของกระทรวงต่างๆ แต่ สตช.เป็นกรมที่ใหญ่โตมหึมาเทียบเท่ากับกองทัพ มีกำลังพลกว่า 2 แสนคน มีนายพลเกือบ 500 คน มีกองบัญชาการตำรวจภาค 9 ภาค เปรียบเทียบกับกองทัพบก ซึ่งมีกองทัพภาคแค่ 4 ภาค สตช. มี ผบ.ตร. มีรอง ผบ.ตร. 6 คน และผู้ช่วย ผบ. อีกถึง 17 คน

รัฐธรรมนูญระบุว่า การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม จะต้องเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร ให้มุ่งอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากสำหรับตำรวจ ซึ่งมีสายบังคับบัญชาแบบกองทัพ หัวหน้าสถานีตำรวจมีอำนาจสั่งพนักงานสอบสวนให้สอบสวน ให้ฟ้องหรือไม่ฟ้องก็ได้ จะให้ความยุติธรรมได้หรือ?

เป้าประสงค์สำคัญอย่างหนึ่งในการปฏิรูปตำรวจคือการทำให้ตำรวจปลอดจากการแทรกแซงทางการเมือง เป็นไปได้หรือไม่ในการเมืองแบบไทยๆ คำว่าปลอดจากการเมือง หมายถึงนักการเมืองจากเลือกตั้ง หรือรวมทั้งนักการเมืองแต่งตั้งด้วย วันนี้ไม่มีนักการเมือง วงการตำรวจถูกแทรกแซงหรือไม่ ยังมีการวิ่งเต้นและระบบพวกพ้องหรือไม่?

30 ก.ค. 2560 11:32 30 ก.ค. 2560 11:32 ไทยรัฐ