วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดุสิตโพล คนหนุนปฏิรูป ตร. ช่วยรักษาเกียรติ แนะลงโทษหนักคนทำผิด-ทุจริต

ดุสิตโพล คน 71.77% หนุนปฏิรูป ตร. ช่วยรักษาเกียรติ และเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น แนะแก้ทุจริตในองค์กรเร่งด่วน ลงโทษหนักคนทำผิด-ทุจริต ...

ตามที่ คสช. ได้มีการดำเนินการปฏิรูปตำรวจ โดยมี พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ เป็นประธานคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ โดยล่าสุดได้มีการประชุมคณะกรรมการและแต่งตั้งอนุกรรมการ 5 คณะ เพื่อกำหนดกรอบเวลาทำงานเพื่อปฏิรูปตำรวจอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิรูปตำรวจ “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,137 คน สรุปผลได้ดังนี้

เมื่อถามว่า ประชาชนคิดอย่างไร? กับการปฏิรูปตำรวจที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ อันดับ 1 ร้อยละ 71.77 เห็นว่า ช่วยรักษาเกียรติยศ ชื่อเสียง ศักดิ์ศรีของตำรวจไทย อันดับ 2 ร้อยละ 65.44 เห็นว่า ควรเร่งดำเนินการ อยากเห็นวงการตำรวจมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น อันดับ 3 ร้อยละ 60.95 ระบุ ปัจจุบันภาพลักษณ์ตำรวจไม่ค่อยดี ใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ อันดับ 4 ร้อยละ 53.83 ขอทุกฝ่ายต้องช่วยกันอย่างจริงจัง ขจัดตำรวจที่ไม่ดี และ อันดับ 5 ร้อยละ 41.95 ระบุ เป็นเรื่องละเอียดอ่อน ต้องระวังการกระทบกระทั่ง ความขัดแย้งภายใน

ต่อข้อถาม ประชาชนคิดว่ากระบวนการขั้นตอนในการปฏิรูปตำรวจที่ดำเนินการอยู่ขณะนี้เป็นอย่างไร? อันดับ 1 ร้อยละ 76.47 ระบุ ดำเนินการยังช้าอยู่ เพราะยังไม่เห็นแนวทางดำเนินการที่ชัดเจน ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขอย่างไร เป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยาก มีระบบเส้นสาย ฯลฯ อันดับ 2 ร้อยละ 23.53 ดำเนินการได้รวดเร็วดีแล้ว เพราะ มีข่าวความคืบหน้าให้เห็นเป็นระยะ เริ่มมีการตื่นตัว เป็นเรื่องที่ คสช. ให้ความสำคัญ ฯลฯ

เมื่อถามถึง “6 แนวทางปฏิรูปตำรวจ” ที่ประชาชนคิดว่าควรเร่งดำเนินการมากที่สุด อันดับ 1 ร้อยละ 80.16 ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร อันดับ 2 ร้อยละ 76.25 ด้านการสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย อันดับ 3 ร้อยละ 65.70 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ การสรรหา การผลิต และการพัฒนาให้เป็นตำรวจที่ดี อันดับ 4 ร้อยละ 61.21 ด้านการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาความปลอดภัย อันดับ 5 ร้อยละ 58.58 ด้านโครงสร้างที่เน้น 3 สายหลัก ได้แก่ ฝ่ายปฏิบัติการ อำนวยการและสนับสนุน เทคนิคและตำรวจกองประจำการ และ อันดับ 6 ร้อยละ 57.78 ด้านการนำเทคโนโลยีมาใช้ มี 3 ส่วน ได้แก่ 1) ระบบไอที 2) ระบบการสื่อสาร และ 3) ระบบ CCTV


ต่อข้อถาม ทำอย่างไร? การปฏิรูปตำรวจจึงจะสำเร็จ อันดับ 1 ร้อยละ 72.30 เห็นว่าควรกำหนดบทลงโทษที่รุนแรงสำหรับตำรวจที่กระทำผิด ทุจริต คอร์รัปชัน อันดับ 2 ร้อยละ 69.66 เห็นว่าควรมีระบบการแต่งตั้งโยกย้ายที่เป็นธรรม แก้ปัญหาการซื้อขายตำแหน่ง อันดับ 3 ร้อยละ 66.23 เห็นว่าควรมีนโยบายสร้างขวัญกำลังใจและค่าตอบแทนที่เหมาะสม ยุติธรรม อันดับ 4 ร้อยละ 62.01 เห็นว่า ตำรวจระดับชั้นผู้ใหญ่ต้องให้ความสำคัญ เอาจริงเอาจัง และ อันดับ 5 ร้อยละ 59.89 ควรกระจายอำนาจ ไม่รวมไว้ที่ศูนย์กลาง ป้องกันระบบเส้นสาย.

ดุสิตโพล คน 71.77% หนุนปฏิรูป ตร. ช่วยรักษาเกียรติ และเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น แนะแก้ทุจริตในองค์กรเร่งด่วน ลงโทษหนักคนทำผิด-ทุจริต ... 30 ก.ค. 2560 09:28 30 ก.ค. 2560 09:58 ไทยรัฐ