วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตามรอยเท้าพ่อ.. กรมพัฒนาที่ดิน เดินหน้าโครงการ9101 พัฒนาเกษตรยั่งยืน

กรมพัฒนาที่ดิน พร้อมดำเนินโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ส่วนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และการปรับปรุงดิน สั่งการสถานีพัฒนาที่ดินให้ความรู้คำแนะนำ รวมทั้งสนับสนุนผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ..

นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า จากมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 60 ที่ผ่านมา อนุมัติงบประมาณให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินโครงการ ‘9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน’ ภายใต้วงเงิน 22,750.50 ล้านบาท เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและชุมชน ด้วยการนำหลักการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานไว้มาเป็นต้นแบบดำเนินการ โดยให้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 882 ศูนย์ และเครือข่าย 8,219 แห่ง เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาภาคการเกษตรของชุมชนได้มีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

พร้อมทั้งการดำเนินงานของชุมชน ภายใต้กรอบโครงการทั้งหมดมี 8 ด้าน ซึ่งต้องเป็นโครงการที่สามารถดำเนินการได้ทันที มีประโยชน์ต่อชุมชนและความยั่งยืน เป็นโครงการหรือกิจกรรมในลักษณะของการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้า ประกอบด้วย ด้านการผลิตพืชและพันธุ์พืช, ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์, ด้านการจัดการศัตรูพืช, ด้านฟาร์มชุมชน, ด้านการผลิตอาหารการแปรรูปผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร, ด้านปศุสัตว์, ด้านประมง, ด้านการปรับปรุงบำรุงดิน และด้านการเกษตรอื่นๆ ซึ่งชุมชนที่จะมาขอดำเนินกิจกรรมจะต้องรวมตัวไม่น้อยกว่า 10 คน/กิจกรรม/โครงการจึงจะสามารถเข้าร่วมได้

ทางกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมดำเนินโครงการ ‘9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน’ ซึ่งภาพรวมความก้าวหน้าในปัจจุบันมีชุมชนเข้าร่วมโครงการ 9,101 ชุมชน และกว่าร้อยละ 35 สนใจการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ทั้งนี้ได้สั่งการให้สถานีพัฒนาที่ดินจัดส่งเจ้าหน้าที่ให้ความรู้คำแนะนำ รวมถึงการสนับสนุนผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ (สารเร่ง พด.) ในพื้นที่ศูนย์กลางที่กลุ่มชุมชนเข้ารับการเรียนรู้กิจกรรมด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 

สำหรับการผลิตน้ำหมักชีวภาพ การผลิตปุ๋ยใช้เองนอกจากจะช่วยปรับปรุงบำรุงดินให้มีคุณภาพดีเหมาะสมกับการเพาะปลูกพืช สามารถลดต้นทุนการผลิตโดยการนำเศษวัสดุเหลือใช้ภายในไร่นาและครัวเรือน รวมถึงการผลิตสารควบคุม แมลงศัตรูพืช โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 เพื่อลดการใช้สารเคมีในพื้นที่การเกษตร และในส่วนของกิจกรรมด้านการปรับปรุงบำรุงดิน เจ้าหน้าที่ได้แนะนำแนวทางหรือวิธีการต่างๆ เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำมาปรับใช้ในพื้นที่ของตน เนื่องจากพื้นที่มีการทำเกษตรต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ขาดการดูแลรักษาที่เหมาะสม ทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมขาดอินทรียวัตถุและความอุดมสมบูรณ์ต่ำ พืชที่ปลูกให้ผลผลิตลดลง จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงบำรุงดินให้มีสภาพที่เหมาะสมต่อการปลูกพืช เพื่อเป็นการลดต้นทุนและช่วยเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้น

“การที่เกษตรกรรวมตัวกันดำเนินกิจกรรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากโครงการนี้ นอกจากจะสามารถผลิตปุ๋ยใช้เองแล้ว ยังสามารถรวมกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อจำหน่าย ในท้องตลาดเกิดการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและชุมชนอีกด้วย ซึ่งปัจจุบันชุมชนมีการรวมกลุ่มและเข้าร่วมโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ทั่วประเทศ ซึ่งสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด ได้ส่งเจ้าหน้าที่ให้การสนับสนุนความรู้คำแนะนำเทคนิคด้านวิชาการ เพื่อให้การผลิตปุ๋ยได้คุณภาพและมาตรฐานสำหรับการนำไปใช้ในพื้นที่และสนับสนุนผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการขยายเชื้อให้แก่เกษตรกร เพื่อให้สามารถผลิตปุ๋ยได้ต่อไป”

สำหรับเกษตรกร ที่สนใจเกี่ยวกับกิจกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และกิจกรรมการปรับปรุงบำรุงดิน แต่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่ สถานีพัฒนาที่ดินใกล้บ้านทุกจังหวัดและหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน หรือกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมพัฒนาที่ดิน โทร. 0-2579-8515.

กรมพัฒนาที่ดิน พร้อมดำเนินโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ส่วนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และการปรับปรุงดิน สั่งการสถานีพัฒนาที่ดินให้ความรู้คำแนะนำ รวมทั้งสนับสนุนผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ 29 ก.ค. 2560 11:38 ไทยรัฐ