วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผู้บริโภคแห่ร้องเรียนอสังหาฯกองพะเนิน

นายทรงฤทธิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ประธานอนุกรรมการกำหนดมาตรการเชิงป้องกันในการแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้บริโภคด้านอสังหาริมทรัพย์ ในคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (คคบ.) เปิดเผยว่า ในปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้รับเรื่องร้องเรียนด้านอสังหาริมทรัพย์จากผู้บริโภคเป็นจำนวนมาก เช่น บ้านทรุด บ้านรั่ว หรือการผิดสัญญาต่างๆ จนติดอันดับสูงสุดของเรื่องร้องเรียนทั้งหมด และยังมีเรื่องร้องเรียนด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ค้างอยู่มากถึง 3,000 คดี จึงจำเป็นต้องออกมาตรการมาควบคุมโดยด่วน เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวให้หมดไป โดย คคบ.เตรียมออกมาตรการมาแก้ไขปัญหาด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจรในเร็วๆนี้

“เบื้องต้นได้รายงานให้ที่ประชุม คคบ. รับทราบแนวทางการควบคุมปัญหาการร้องเรียนด้านอสังหาริมทรัพย์แล้ว โดยแบ่งการทำงานเป็น 2 ด้าน คือ การปรับปรุงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ควบคุมการประกอบธุรกิจตั้งแต่ต้นทาง โดยบูรณาการทำงานในด้านกฎหมายของหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าด้วยกัน ทั้งของสภาวิศวกร, วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.), สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ที่ดูแลเรื่องของการจัดทำผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม, กรมที่ดิน, กรมโยธาธิการและผังเมือง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนอีกด้านคือ การบูรณาการหน่วยงานกำกับดูแลให้ทำงานสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน”

นอกจากนี้ยังเสนอให้ สคบ.พิจารณามอบรางวัลให้กับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่เอาเปรียบ หรือไม่เคยได้รับการร้องเรียน เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นๆ และยังช่วยให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจเลือกซื้อที่อยู่อาศัยจากบริษัทที่ดี มีมาตรฐาน พร้อมกันนี้ยังเสนอ ให้ สคบ.หารือกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ออกระเบียบบังคับให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ทำโครงการอสังหาริมทรัพย์ทุกโครงการต้องซื้อกรมธรรม์ประกันภัยให้กับลูกค้าด้วย เพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับลูกค้าว่าจะได้รับการดูแลปัญหาอย่างแน่นอน หรืออาจตั้งกองทุนเยียวยาความเสียหายขึ้นมาช่วยดูแลผู้บริโภคที่ได้รับความเดือดร้อนอีกทางหนึ่ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุม คคบ.เมื่อเร็วๆนี้ ได้เห็นชอบในหลักการของมาตรการแก้ปัญหาอสังหาริมทรัพย์แล้ว โดยมียุทธศาสตร์สำคัญ 2 ยุทธศาสตร์คือ ยุทธศาสตร์แรกเป็นการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีกลยุทธ์ด้านมาตรการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ พร้อมออกกฎหมายเฉพาะเพื่อกำกับดูแลเรื่องนี้โดยตรง ส่วนยุทธศาสตร์ที่ 2 การบูรณาการเกี่ยวกับการกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีกลยุทธ์ 2 มาตรการย่อยคือ ออกมาตรการกำหนดตัวชี้วัดเชิงบังคับ ของหน่วยงานที่มีภาระเกี่ยวกับการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ และมาตรการที่เกี่ยวกับเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาด้านอสังหาริมทรัพย์

อย่างไรก็ตาม คคบ.ยังให้เตรียมจัดทำคู่มือให้ความรู้แก่ผู้บริโภค โดยให้ สคบ.รวบรวมข้อมูล และปัญหาเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจกจ่ายแก่ผู้บริโภค โดยนำไปวางไว้ที่สำนักงานที่ดิน สำนักงานเขต และสื่อออนไลน์ รวมทั้งในเว็บไซต์ของ สคบ.ด้วย พร้อมทั้งให้ ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการต่างๆ โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อออกตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างเข้มงวด.

นายทรงฤทธิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ประธานอนุกรรมการกำหนดมาตรการเชิงป้องกันในการแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้บริโภคด้านอสังหาริมทรัพย์ ในคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (คคบ.) 29 ก.ค. 2560 00:50 ไทยรัฐ