วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บรรจุ “หมู่บ้านศีล 5 -อปต.” ลงแผนปฏิรูปกิจการพุทธ

พระราชวรมุนี (พล อาภากโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม ในฐานะคณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.) กล่าวว่า หลังจากที่จัดประชุมชี้แจงแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาทั้ง 6 บวก 1 ด้าน คือ การปกครอง การเผยแผ่ สาธารณูปการ ศาสนศึกษา ศึกษา สงเคราะห์ สาธารณสงเคราะห์ และการพัฒนาพุทธมณฑล ไปตามเขตการปกครองคณะสงฆ์ครบทั้ง 4 หนแล้ว หลังจากนี้คณะกรรมการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาในระดับหน จะต้องมีการจัดประชุมชี้แจงเพื่อนำแนวทางปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาลงไปสู่ในระดับภาค และระดับจังหวัด เพื่อให้มีการทำแผนงานรองรับว่าจะมีการดำเนินการอะไรบ้าง จากนั้นให้แจ้งมายังคณะกรรมการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาชุดใหญ่ ภายในปี 2560 เพื่อแจ้งมหาเถรสมาคม (มส.) รับทราบต่อไป

พระราชวรมุนีกล่าวต่อไปว่า สำหรับโครงการเร่งด่วนที่จำเป็นต้องดำเนินการ คือ โครงการพระพุทธศาสนา 4.0 เช่น การจัดทำฐานข้อมูลพระภิกษุสามเณร เพื่อเตรียมพร้อมในการจัดทำบัตรสมาร์ทการ์ดพระภิกษุสามเณร เป็นต้น และโครงการธรรมาภิวัฒน์ เช่น การเร่งผลักดัน พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้มีการนำโครงการหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.) ของคณะสงฆ์ และโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 อยู่ในแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้ทั้ง 2 โครงการดังกล่าว เกิดความยั่งยืน ซึ่งได้มีการนำเรื่องรายงาน
พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา เจ้าคณะภาค 7 ในฐานะประธานคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 แล้ว.

พระราชวรมุนี (พล อาภากโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม ในฐานะคณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.) 29 ก.ค. 2560 00:31 ไทยรัฐ