วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศมส.วิจัยการสื่อสารเชื่อมชุมชน

นายพีรพน พิสณุพงศ์ ผอ.ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (ศมส.) กล่าวว่า ศมส.ได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และศูนย์สหวิทยาการชุมชนศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ดำเนินงานของชุดโครงการ “การใช้ประโยชน์ จากงาน วิจัยด้วยเครื่องมือการสื่อสาร” มีเครือข่ายนักวิชาการสายการสื่อสาร/นิเทศศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันวิชาการและสถาบันการศึกษา 10 แห่ง โดยสร้างโครงการวิจัยย่อย 12 โครงการนำร่องในการใช้เครื่องมือทางการสื่อสาร เป็นเครื่องมือในการสร้างกระบวนการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย ซึ่งครอบคลุม 3 ประเด็น ได้แก่ การพัฒนากลุ่มคน การพัฒนาการเกษตร การจัดการทรัพยากร โดยในวันที่ 5 ส.ค.จะมีการเปิดตัวโครงการวิจัยดังกล่าว ที่ ศมส.

นายพีรพนกล่าวอีกว่า ในส่วนของ ศมส. นายอภินันท์ ธรรมเสนา นักวิชาการศูนย์มานุษยวิทยา ได้ทำวิจัยโครงการ “การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้วยเครื่องมือการสื่อสาร : กรณีศึกษาการพัฒนาความสามารถทางการสื่อสารในการสืบทอดวัฒนธรรมของเยาวชนใน จ.ศรีสะเกษ” โดยผลการวิจัยพบว่า เยาวชนสามารถผลิตวีดิโอสารคดีชาติพันธุ์จากทัศนะมุมมองของเยาวชนกูย/กวย และถ่ายทอดสู่สาธารณะผ่านสื่อโซเชียล ได้ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ในการสร้างองค์ความรู้ให้เยาวชนรุ่นใหม่มีความภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีของความเป็นกูย/กวย เปลี่ยนความสัมพันธ์ที่ห่างเหินให้กลับมาใกล้ชิดรูปแบบวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่มากขึ้น.

นายพีรพน พิสณุพงศ์ ผอ.ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (ศมส.) กล่าวว่า ศมส.ได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และศูนย์สหวิทยาการชุมชนศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 29 ก.ค. 2560 00:23 29 ก.ค. 2560 00:23 ไทยรัฐ