วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สมเด็จพระสังฆราช มีพระดำรัสถวายพระพร'ร.10'เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

"สมเด็จพระสังฆราช" มีพระดำรัสถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องใน มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. 2560 ขอประชาราษฎร์ทั้งปวง จงสมัครสมานสามัคคี

เมื่อวันที่ 28 ก.ค. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระดำรัสถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. 2560 ความว่า ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล พระชนมสุขทุกประการ จงมีแด่ สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ อภิลักขิตสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่ง ในนามคณะสงฆ์ ขอตั้งกัลยาณจิตร่วมกับปวงชนชาวไทย ผู้อยู่ในพระราชสมภารบารมี สำแดงความปีติโสมนัส ในการเฉลิมพระชนมพรรษาครั้งแรกแห่งรัชกาลปัจจุบัน สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ได้รับทรงราชย์ สืบสนองพระองค์สมเด็จพระบรมชนกนาถ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผู้เสด็จสวรรคตไปแล้ว

บัดนี้ย่อมจักต้องทรงรับพระราชภาระอันหนัก ในพระราชฐานะพระประมุขของชาติ สืบต่อจากรัชสมัยอันยิ่งใหญ่ที่เพิ่งล่วงพ้นไป การแบกทานพระราชภาระเหล่านี้ อาจยังความเหน็ดเหนื่อยมาสู่พระวรกาย และพระราชหฤทัย แต่สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ก็มีน้ำพระราชหฤทัยเด็ดเดี่ยวและเข้มแข็ง ทรงตั้งมั่นในพระอธิษฐานธรรม ในอันที่จะทรงสืบสานพระราชปณิธาน ของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าสืบไปตามพระราชปรารภที่ทรงแสดงไว้ในวันที่รับทรงราชย์ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงประการแรกต่อปวงราษฎรผู้ได้อาศัยพระบารมีแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เป็นที่พึ่งสืบมาถึงปัจจุบันนี้ ได้ 10 รัชกาลแล้ว

ขออัญเชิญนิพนธคาถา แห่งสุขาภิยาจนคาถา มากล่าวอ้างเป็นสัจจวาจา ว่า มาตา ปิตา จ อตฺรชํ นิจฺจํ รกฺขนฺติ ปุตฺตกํ เอวํ ธมฺเมน ราชาโน ปชํ รกฺขนฺตุ สพฺพทา ฯ แปลความว่า “มารดาและบิดา ย่อมถนอมบุตรน้อย อันบังเกิดในตนเป็นนิตย์ฉันใด พระราชาจงทรงรักษาประชาราษฎร์โดยชอบ ในกาลทั้งปวงฉันนั้น” ด้วยเดชะแห่งสัจวาจานี้ ขอประชาราษฎร์ทั้งปวง จงสมัครสมานสามัคคี ในอันที่จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นเสมือนลูกที่ดี พร้อมเพรียงกันทำนุบำรุงชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ให้วัฒนาสถาพร เพื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน ผู้ทรงตั้งพระราชหฤทัยมั่น ในอันที่จะทรงรักษาประชาราษฎร์โดยชอบ ดุจดั่งบิดรมารดา จักได้ทรงบริบูรณ์ด้วยพระเกษมสำราญ ปลอดโปร่งทั้งพระวรกายและพระราชหฤทัย ทรงเต็มเปี่ยมด้วยพระกำลัง ที่จะทรงนำพาราชอาณาจักรไทย ให้ประสบความสุขเกษมศานต์ยิ่งๆ ขึ้นไป สมดังพระราชประสงค์จำนงหมาย

ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และพระราชกุศลธรรมจริยา ที่ทรงบำเพ็ญไว้ด้วยดี จงอภิบาลรักษาสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย เสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญหลักชัยของชนในชาติสืบไป ตราบกาลนาน เทอญ ขอถวายพระพร.

"สมเด็จพระสังฆราช" มีพระดำรัสถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องใน มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. 2560 ขอประชาราษฎร์ทั้งปวง จงสมัครสมานสามัคคี 28 ก.ค. 2560 16:13 ไทยรัฐ