วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มุมข้าราชการ 29/07/60

โดย ซี.12

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข

อังคารที่ผ่านมา นับเป็นวันที่ครึกโครมในวงราชการ เพราะเป็น วันผ่านมติ ครม. เกี่ยวกับการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหลายหน่วยงานโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส่วนหัว ในตำแหน่ง ปลัดกระทรวง ซึ่งจะว่างจากการเกษียณอายุราชการ 8 เก้าอี้ โดยเมื่อวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม แต่งตั้งไปแล้ว 3 กระทรวงคือ มหาดไทย พาณิชย์ และ อุตสาหกรรม มาวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม ก็ได้อีก 5 ปลัดกระทรวง ครบถ้วนตามที่เกษียณอายุ

คนแรกที่เข้าป้ายคือ พัชราภรณ์ อินทรียงค์ รองปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี เจ้าแม่ทำเนียบตัวจริง ได้ขึ้นเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี อย่างเต็มภาคภูมิ นับเป็นลูกหม้อของหน่วยงานขนานแท้ ราย ที่สอง นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค ได้เป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุขไปตามความคาดหมาย

อีก 3 กระทรวงมีขึ้นมาทั้งคนในและคนนอก คือ ธรรมยศ ศรีช่วย จากรองปลัด ขึ้นเป็นปลัดกระทรวงพลังงาน และ พุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ จากอธิบดีกรมพัฒนา สังคมและสวัสดิการ เป็นปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รายสุดท้าย จรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ย้ายข้ามห้วยไปเป็น ปลัดกระทรวงแรงงาน อย่างที่มีข่าวรู้ๆกันล่วงหน้ามาก่อน

แต่ที่เหนือความคาดหมายคือ ปลัดกระทรวง 2 รายที่ถูกย้ายฟ้าผ่าเข้ามาเป็น ผู้ตรวจราชการพิเศษ ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี คือ ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ วิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยเก้าอี้แรกยังไม่มีการแต่งตั้งคนมาลงแทนแต่เก้าอี้หลังได้ อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย โอนย้ายข้ามห้วยจากตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนมาเป็นปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คนใหม่

ระดับหัวหน้าหน่วยที่ได้รับการแต่งตั้งในคราวเดียวกันนี้มีทั้ง เดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา จากรองผู้อำนวยการ ขึ้นเป็นผู้อำนวยการสำนักงบประมาณและ ดวงใจ อัศวจินตจิตร์ จากรองเลขาธิการ ขึ้นเป็น เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ระดับอธิบดีที่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งคือ ชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทา ส่วนกระทรวงยุติธรรมมี พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ จากอธิบดี กรมคุมประพฤติ เป็นอธิบดีกรมราชทัณฑ์ และ ปัญญา หาญลำยอง จาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นอธิบดีกรมพลศึกษา


ของกระทรวงการคลัง กฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ย้ายไปเป็นอธิบดีกรมสรรพสามิต แล้วเอา สุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ มาเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และ ประภาศ คงเอียด รองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ นรินทร์ กัลยาณมิตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เป็นรองปลัดกระทรวงการคลัง

ตำแหน่งสำคัญอีกแห่งที่แต่งตั้งคราวนี้คือ ธนากร บัวรัษฎ์ ที่ปรึกษาด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เป็นรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ในขณะที่ ตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ยังไม่มีการแต่งตั้งซึ่งจำต้องบอกตรงๆว่าในแวดวงราชการพลเรือนหวั่นไหวกันมากที่มีข่าวว่าจะมีการเอา ทหารข้ามห้วย มาครองตำแหน่งนี้อีกแล้วเพราะการจัดโผทหารไม่ลงตัว ก็อย่างว่าพวกเราในสายตาผู้มีอำนาจคงเป็นได้แค่เพียงลูกไล่ให้จิกหัวใช้


“ซี.12”

28 ก.ค. 2560 14:55 28 ก.ค. 2560 15:03 ไทยรัฐ